Νόμος 2242/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών οικισμών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β' του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ή ευρισκομένων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτόμενων δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται, κατά τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

 

Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω οικισμών, συνεχίζονται με βάση τις προϋφιστάμενες του παρόντος διατάξεις, εφόσον μέχρι τις 03-10-1994, ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, είχε γνωμοδοτήσει το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία.

 

Σχετικές αποφάσεις νομαρχών που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες εφόσον συντρέχει η κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας ανωτέρω προϋπόθεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) διαπιστωτική απόφαση, εκδίδεται μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος νόμου πρόστιμα περιέχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) και τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, που ονομάζεται Γαλάζιο Ταμείο. Στο ίδιο ταμείο και λογαριασμό περιέχονται επίσης τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 314/1976 (ΦΕΚ 106/Α/1976), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με το ένατο άρθρο παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 1147/1981 (ΦΕΚ 110/Α/1981), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 1147/1981, όπως ισχύει, του ένατου άρθρου του νόμου [Ν] 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/1982), όπως ισχύει, του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α/1986), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 1638/1986 (ΦΕΚ 108/Α/1986), όπως ισχύει. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ταμείο περιέχονται επίσης τα ποσά καταλογισμού δαπανών, στις οποίες προβαίνει το Δημόσιο προς αποτροπή ή εξουδετέρωση ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και τα υπέρ του Δημοσίου επιδικαζόμενα ποσά για δαπάνες αποτροπής ή εξουδετέρωσης ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων [Ν] 314/1976 και [Ν] 1638/1986, όπως ισχύουν.

 

Τα κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόστιμα και καταλογισμοί δαπανών εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα ως άνω έσοδα διατίθενται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας αποκλειστικώς για την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για παρεμβάσεις στις ακτές και στους λιμένες και κυρίως για}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 743/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

6. Όταν στο διοικητικό συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων συζητείται η διάθεση πιστώσεων από το λογαριασμό της παραγράφου 3, στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται Πράσινο Ταμείο, εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, Τα παραπάνω πρόστιμα διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται από τους ως άνω Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.}

 

8. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο Πράσινο Ταμείο και λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων περιέχονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985) και το άρθρο 13 του νόμου 1561/1986 (ΦΕΚ 148/Α/1986), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του νόμου 1650/1986.

 

9. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων των προστίμων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από τα έσοδα που εισπράττονται από τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντίζελ κίνησης), ποσό δραχμών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από την ισχύ του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Από το ποσό αυτό το 50% αποδίδεται απευθείας στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποκλειστικά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, εκτέλεση έργων, προμήθεια υλικών, οργάνων και μέσων που συμβάλλουν στην εν γένει προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, προώθηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων που κατατείνουν επίσης στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ενημέρωση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των πιο πάνω έργων. Το άλλο 50% αποδίδεται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των έργων αυτών.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών (ΦΕΚ 228/Α/1923) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα από το παρόν διάταγμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57 καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.}

 

12. Η χρηματοδότησης για τη σύνταξη χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών μπορεί να γίνεται και από τις πιστώσεις του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

Είναι δυνατή η έναντι τιμήματος διάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προς τρίτους των χρηματοδοτούμενων ή συντασσόμενων υπ' αυτού χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών, περιλαμβανομένων και των στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των μελετών σε ψηφιακό υλικό. Τα εκ της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

 

Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Με όμοια απόφαση, που αναθεωρείται ανά διετία, καθορίζεται το αναγκαία για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και μελετών τίμημα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέμενων στοιχείων και των φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα οποία διατίθενται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

13. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων, οι μηχανικοί που συντάσσουν τη μελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αμέλεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 χρόνο ή με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.}

 

14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής:

 

{Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης (άρθρο 22 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985)), χωρίς οικοδομική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέματα, στους βιότοπους, στα παραλιακά δημόσια κτήματα και στους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου και με χρηματική ποινή από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική, καθώς και η αναστολή της εκτέλεσης της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.}

 

15. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή με τις ποινές του δευτέρου εδαφίου, εάν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια. Σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου με κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με το νόμο 1599/1986, ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο. Εάν από τη δήλωση προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Οι συμβολαιογράφοι, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν αυτά τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 8, όπως συμπληρώθηκε.}

 

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 323/Α/1971), που προστέθηκε με την παράγραφο 2, περίπτωση β, του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου, επί του οποίου συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο γης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983.}

 

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν συμβόλαια, κατά παράβαση της ως άνω απαγορεύσεως, καθώς και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ως άνω συμβόλαια.}

 

18. Αστυνομικό όργανο ή αρμόδιος υπάλληλος των πολεοδομικών υπηρεσιών και δασικών υπηρεσιών, εφόσον από δόλο παραβαίνει τα καθήκοντά του σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα ή της αντίστοιχης δασικής νομοθεσίας, στην περιοχή ευθύνης του, τιμωρείται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983.

 

Οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, παραπέμπονται υποχρεωτικώς στα αρμόδια κατά περίπτωση ανακριτικά ή πειθαρχικά συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης.

 

19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισμάτων και εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, με κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αν δεν προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς αντίγραφο της οικοδομικής άδειας επικυρωμένο από την αρχή που τη χορήγησε.}

 

20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι υπάλληλοι των οργανισμών ή εταιριών παροχής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν, της πειθαρχικής τους ευθύνης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.}

 

21. Στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά με ύπαρξη κτισμάτων πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 09-08-1955 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, προκείμενου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα παροχής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο.

 

22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), η φράση και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται με τη φράση και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, μέχρι ενάρξεως της ισχύος του παρόντος συνεχίζεται και περατώνεται η σχετική διαδικασία από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.

 

23. Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 154/Α/1940), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, ανεξαρτήτως των συντρεχουσών ποινικών ευθυνών, επιβάλλεται από την οικεία Λιμενική Αρχή πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και μέχρι δέκα εκατομμύρια (1.000.000) δραχμές κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973.

 

Σε σοβαρές περιπτώσεις παράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του αιγιαλού και της παραλίας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, ύστερα από πρόταση της οικείας Λιμενικής Αρχής.

 

Σε περιπτώσεις που εκ των παράνομων προσχώσεων προκαλείται ευρείας εκτάσεως οικολογική καταστροφή, λόγω τοξικότητας των υλικών της προσχώσεως, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών.

 

Τα παραπάνω πρόστιμα περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό αυτού Γαλάζιο Ταμείο.

 

Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό του υπαιτίου και (οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου) συνιστά ελαφρυντική περίπτωση.

 

Η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την καταβολή αυτού.

 

Ο υπαίτιος αλλοιώσεως του αιγιαλού και της παραλίας, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτών στην προτέρα κατάσταση.

 

Αν ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί, η αποκατάσταση γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση, καθώς και ο τρόπος καταλογισμού της σχετικής δαπάνης σε βάρος του υπόχρεου, στην περίπτωση που η αποκατάσταση γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

24. Το ύψος του προστίμου της παραγράφου 23 που επιβάλλεται από τις Λιμενικές Αρχές, υπολογίζεται, σύμφωνα με τον τύπο:

 

Π= ΚΠ + (ΕΜΒ1Β1+... +ΕΜΒΝΒΝ)*10, όπου:

 

Π: νοείται το ποσό του προστίμου (σε ευρώ με στρογγυλοποίηση στην επόμενη εκατοντάδα),

ΚΠ: νοείται το κατώτατο πρόστιμο που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23,

ΕΜΒ1...ν: νοούνται τα εμβαδά σε m2 των επιφανειών που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί ή κατασκευασθεί και

σΒ1...ν: νοούνται οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν στα ανωτέρω εμβαδά, οι οποίοι προσδιορίζονται, αναλόγως του είδους της εκάστοτε παράνομης επέμβασης.

 

Σε περίπτωση τέλεσης της παράβασης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000) ή υποτροπής του υπαιτίου της παράβασης ή αναίρεσης, λόγω της παράβασης, του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού, το πρόστιμο που προσδιορίζεται βάσει των ανωτέρω, διπλασιάζεται. Τα έσοδα από την είσπραξη του προστίμου των προηγούμενων εδαφίων εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας (σΒ1...ν) στον τύπο του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.