Νόμος 2052/92 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τα έσοδα που εισπράττονται από τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντίζελ κίνησης), ποσό δραχμών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από την ισχύ του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Από το ποσό αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και διατίθεται σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποκλειστικά για την εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ερευνών ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, εκτέλεση έργων, προμήθεια υλικών, οργάνων και μέσων που συμβάλλουν στην εν γένει προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος,την κατάρτιση, προώθηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων που κατατείνουν επίσης στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ενημέρωση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των πιο τη λειτουργία φορέων διαχείρισης βιοτόπων, καθώς και μέτρων που συμβάλλουν στην προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών πάνω έργων, τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων και τη μετατροπή τους σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου, καθώς και την απόκτηση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και σπηλαίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων τους.

 

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, από το ως άνω ποσοστό 50% που αποδίδεται απευθείας στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, μπορεί να διατίθενται με τη μορφή επιχορήγησης χρηματικά ποσά σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς ή με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό, για συγκεκριμένες δράσεις που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση ή πραγματοποίηση των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο σκοπών.

 

Επίσης με την ίδια απόφαση του Υπουργού το ποσό αυτό διατίθεται για έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, για την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων και τη μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, καθώς και την απόκτηση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων τους με τη δημιουργία αστικού και περιαστικού πρασίνου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των έργων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) και με το άρθρο 25 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του παραπάνω ποσού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.