Νόμος 2508/97 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων, όπως ορίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) έως 50 m από σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία. Η παραπάνω μείωση της απόστασης είναι δυνατή μόνο εφόσον από μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και υδρογεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι, η μείωση αυτή δεν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και επιπλέον αποδεικνύεται ότι, δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος. Προϋπόθεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου.

 

Οι αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιμου ύδατος, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980, εφαρμόζονται, εφόσον αποδεικνύεται από την ανωτέρω υδρογεωτεχνική μελέτη ότι, δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.

 

β. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις αποστάσεις έγκρισης νέου ή επέκτασης υφισταμένου σχεδίου πόλεως και ανόρυξης φρέατος πόσιμου ύδατος από υφιστάμενα κοιμητήρια. Στην περίπτωση έγκρισης νέου ή επέκτασης υφισταμένου σχεδίου πόλεως, η ελάχιστη απόσταση των 50 m δύναται να μειωθεί περαιτέρω έως 20 m με τις ίδιες ως άνω οριζόμενες προϋποθέσεις.

 

Προκειμένου για έγκριση πολεοδομικών σχεδίων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), καθώς και των βιομηχανικών - βιοτεχνικών πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), απαγορεύεται η απόσταση των σχεδίων αυτών από υφιστάμενα κοιμητήρια να είναι μικρότερη των 50 m.

 

γ. Κοιμητήρια εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, η δε επέκτασή τους είναι δυνατή μόνον προς το πλησιέστερο τμήμα του ορίου του οικισμού, τηρουμένης απόστασης τουλάχιστον 50 m από νομίμως υφιστάμενη κατοικία.

 

Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες των ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:

 

{Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω οικισμών, συνεχίζονται με βάση τις προϋφιστάμενες του παρόντος διατάξεις, εφόσον μέχρι τις 03-10-1994, ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, είχε γνωμοδοτήσει το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία.

 

Σχετικές αποφάσεις νομαρχών που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες εφόσον συντρέχει η κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας ανωτέρω προϋπόθεση.}

 

3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δυο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται

στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχίες, συμβολαιογραφικούς συλλόγους, καθώς και στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.}

 

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:

 

{Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο του νομού ή της περιφέρειας. Κοινοποιείται επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στη νομαρχία.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει υποχρέωση υποβολής της κατά την προηγούμενη συμβολαιογράφο δήλωσης.}

 

δ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα ή όπου αλλού ορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 1.}

 

ε. i. Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, η έναρξη της οποίας ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής είναι έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες με αποφάσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, που δημοσιεύονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.}

 

ii. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα δικαιώματα της παραγράφου 3 έχουν και όσοι αποκτούν τέτοιο δικαίωμα μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Οι δηλώσεις αυτές, για τις οποίες ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την κτήση ή τη μεταβολή του εγγραπτέου δικαιώματος, εκτός αν δεν έχει λήξει ακόμα η προθεσμία της παραγράφου 5, οπότε η δήλωση υποβάλλεται εντός αυτής.}

 

στ. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου 2308/1995 η φράση και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας, κοινοποιείται δε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις}

 

ζ. Στο τέλος τους άρθρου 4 προστίθενται τα εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας κρίνει ότι υπάρχουν ή μπορούν να συμπληρωθούν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για τμήμα δήμου ή κοινότητας, τότε η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί μετά την κήρυξη της περιοχής υπό κτηματογράφηση, με την πρώτη ανάρτηση, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 1.}

 

4.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) προστίθενται τα εξής:

 

{Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδομική μελέτη των ανωτέρω ΒΚ 2115 και ΒΚ 2116 κτημάτων που εγκρίθηκε με το από 04-08-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1062/Δ/1993) για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόμενοι για τους σκοπούς της αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προορίζονται από το χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο δήμο και δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα ρύθμιση. Στις παραχωρούμενες εκτάσεις επιβάλλεται χρηματική εισφορά, η οποία βεβαιώνεται από το δήμο και ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας που έχει η παραχωρούμενη έκταση κατά το χρόνο της παραχώρησης. Τα χρήματα αυτά διατίθενται από το δήμο για την κατασκευή των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων. }

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{2. Ο Δήμος Περάματος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών ειδικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, στα οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των φερόμενων ως δικαιούχων και θα αποτυπώνονται οι προς παραχώρηση εκτάσεις κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις, καθώς και πρόγραμμα πραγματοποίησης της παραχώρησης. Τυχόν τροποποίηση του ανωτέρω κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα θα υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών για νέα έγκριση.}

 

γ. i. Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κυρωθείσες πράξεις εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Περάματος, περιοχής κάτω των γραμμών, που εγκρίθηκε με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 255/Δ/1985) και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 409719/1401/1987 απόφαση (ΦΕΚ 497/Δ/1987), παύουν να ισχύουν.

 

ii. Για την ανωτέρω περιοχή συντάσσεται νέα πράξη εφαρμογής στην οποία για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη και χρήμα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του νόμου 1337/1983, ως εμβαδά των ιδιοκτησιών λαμβάνονται τα εμβαδά που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ημερομηνία κύρωσης της προαναφερομένης νέας πράξης εφαρμογής.

 

iii. Τυχόν καταβληθείσες υποχρεώσεις, που προέκυψαν από τις πράξεις εφαρμογής που αναφέρονται στην περίπτωση γ.i. της παρούσας παραγράφου, συμψηφίζονται αναλόγως με τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τη σύνταξη της νέας πράξης εφαρμογής.

 

5. Η με αριθμό 73254/5655/δ/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για απευθείας ανάθεση εκτύπωσης εντύπων για τον εορτασμό της Ημέρας του Περιβάλλοντος και η σε εκτέλεση αυτής συναφθείσα με αριθμό 89/1994 σύμβασης είναι έγκυρες, νόμιμες και σύμφωνες με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988.

 

Είναι νόμιμη επίσης η εντελλόμενη με το με αριθμό 649/1994 ένταλμα δαπάνης για την πληρωμή της εκτύπωσης των εντύπων αυτών και ο υπόλογος της σύμβασης αυτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

 

6. Επιτρέπεται η εκτέλεση επείγοντος στεγαστικού προγράμματος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης προς δημιουργία οικισμού Ηλιακό Χωριό, σε έκταση 950 στρεμμάτων που βρίσκεται στις Θίνες Βαρθολομιού Νομού Ηλείας, η οποία αποτελεί το μη δασικό κτήμα ευρύτερης περιοχής, όπως η έκταση αυτή ορίζεται και φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 2701/1994 (ΦΕΚ 1229/Δ/1994) απόφαση του Νομάρχη Ηλίας.

 

Η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης της έκτασης για την εκτέλεση του επείγοντος στεγαστικού προγράμματος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει.

 

7. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία προσδιορίζονται οι οδικοί άξονες του Βασικού Οδικού Δικτύου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 99 του νόμου 1892/1990, δύναται να τροποποιείται ανά πενταετία με την ίδια διαδικασία.

 

8. α. Εκτάσεις κυριότητας του Δήμου Πολίχνης (Θεσσαλονίκης), που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και κατέχονται αυθαίρετα από δημότες ή κατοίκους του δήμου αυτού την τελευταία επταετία και στις οποίες έχει ανεγερθεί από αυτούς κτίσμα μέχρι και τις 31-12-1990 για χρήση αποκλειστικά κύριας κατοικίας, μπορεί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να παραχωρηθεί σε αυτού έκταση ενός αρτίου οικοπέδου, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σχεδίου, η ανωτέρω ετήσια προθεσμία υποβολής της αίτησης άρχεται από την κύρωση από το νομάρχη της πράξης εφαρμογής του σχεδίου.

 

Το τίμημα των εκτάσεων αυτών καθορίζεται από την επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 248 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και υπολογίζεται από αυτή ως εξής:

 

Για οικόπεδα με συντελεστή δόμησης 0,8 το τίμημα ορίζεται για τα πρώτα 200 m2 στο 1/3 της τρέχουσας αξίας, για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα και μέχρι τα 300 m2 στα 3/4 της αξίας. Εφόσον το οικόπεδο είναι μεγαλύτερο των 300 τετραγωνικά μέτρα, για τα πέραν τούτων m2 το τίμημα ορίζεται στην τρέχουσα τιμή.

 

Για οικόπεδα με συντελεστή δόμησης 1,6 και άνω το τίμημα ορίζεται στο 1/3 της τρέχουσας αξίας τους για τα πρώτα 100 m2 τα υπόλοιπα m2 υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία.

 

Στο ανωτέρω τίμημα δεν υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων.

 

Η εισφορά σε χρήμα, όπου είναι επιβεβλημένη, καταβάλλεται από το δικαιούχο αγοραστή.

 

Το ανωτέρω τίμημα καταβάλλεται σε έξι (6) άτοκες ετήσιες δόσεις και διατίθεται από το δήμο κυρίως και κατά προτεραιότητα για την εκτέλεση έργων εφαρμογής του σχεδίου στην περιοχή που παραχωρούνται τα οικόπεδα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός μηνός από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος μέχρι τη λήξη της πρώτης δόσης, παρέχεται στον καταβάλλοντα έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%). Εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση και καταβληθεί εφάπαξ το υπόλοιπο τίμημα μέχρι τη λήξη της δεύτερης δόσης, παρέχεται έκπτωση στον καταβάλλοντα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εάν πληρωθούν οι δύο δόσεις και το υπόλοιπο τμήμα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τη λήξη της τρίτης δόσης, η έκπτωση ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%).

 

Κατ' εξαίρεση, όσοι εκ των ανωτέρω δικαιούχων είναι πολύτεκνοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες, δύναται το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του να ορίσει ότι το ανωτέρω τίμημα καταβάλλεται σε δέκα (10) άτοκες ετήσιες δόσεις.

 

Αν οι κάτοχοι των ως άνω εκτάσεων έχουν στην ιδιοκτησία τους άλλο ακίνητο της ίδιας προς το κατεχόμενο χρήσης στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή στον τόπο γέννησής τους και εφόσον αυτός βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα που υπερβαίνει τους πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, το τίμημα της παραχωρούμενης έκτασης υπολογίζεται από την ανωτέρω επιτροπή στο σύνολο της τρέχουσας αξίας και καταβάλλεται σε έξι (6) άτοκες ετήσιες δόσεις.

 

β. Ο κάτοχος έκτασης μεγαλύτερης του ενός αρτίου οικοπέδου οφείλει πριν την παραχώρηση να αποδώσει στο δήμο την επιπλέον έκταση, εφόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και άλλο οικόπεδο έστω και κατά παρέκκλιση άρτιο.

 

Το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την παραχώρηση και του ενός οικοπέδου πριν την τακτοποίηση της πιο πάνω εκκρεμότητας, που διαπιστώνεται με πράξη παραδόσεως και παραλαβής του επιπλέον οικοπέδου.

 

Αν οι κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή αν πρόκειται για περισσότερους κληρονόμους των αρχικών κατόχων, η μεταβίβαση γίνεται προς όλους συμμέτρως ή, εφόσον πρόκειται για κληρονόμους, κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.

 

Το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των ως άνω εκτάσεων καταρτίζεται μετά την εξόφληση του τιμήματος.

 

γ. Η παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων γίνεται αφού προηγουμένως οι κάτοχοι αυτών δηλώσουν με δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που απαιτούνται να υποβληθούν στο δήμο με την αίτηση παραχώρησης, η διαδικασία παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ. Εκτάσεις της παραγράφου 1 που μένουν στο δήμο μετά την παραχώρηση, εφόσον μπορούν να αποτελέσουν άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, μπορεί να παραχωρηθούν από το δήμο με την ίδια ως άνω διαδικασία στους κατόχους εκτάσεων που με το εγκεκριμένο σχέδιο χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι ή ρυμοτομούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο, εξίσου με τους παλαιούς δικαιούχους. Επίσης, μπορεί να παραχωρηθούν για στεγαστικές ανάγκες σε άπορους και οικονομικά αδύνατους δημότες του κατά τη διαδικασία του άρθρου 249 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ή να εκποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 παράγραφος 6 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

δ. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών αποκλειστικά κατοικίας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 28-07-2011 για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλεται και βεβαίωση συναίνεσης του αρμόδιου δήμου για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.