Νόμος 2242/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΕΣΕΠΠ), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οικείου νομάρχη ή περιφερειάρχη. Για την εποπτεία του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος από του Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ειδική υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980). Η υπηρεσία αυτή, μεταξύ άλλων, συντονίζει τη δραστηριότητα του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στην ίδια υπηρεσία παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες και υποβάλλουν προτάσεις τα πιο πάνω Κλιμάκια, το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαίρετων Κατασκευών (ΕΥΣΕΔΑΚ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το προεδρικό διάταγμα του δεύτερου εδαφίου εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη στελέχωσή της, τον τρόπο και τόπο λειτουργίας της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δημόσιων εκτάσεων, τις παράνομες κατατμήσεις της γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνομες επεμβάσεις στα ρέματα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (νερό, αέρα και έδαφος). Το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος ασκεί επίσης τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τέτοιοι όροι σε έργα και δραστηριότητες.

 

3. Ειδικότερα, το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, επισημαίνει και καταγράφει τα προβλήματα του νομού ή και της περιφέρειας, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης και προτεραιοτήτων, παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και συντονίζει, όταν απαιτείται, τις σχετικές ενέργειες των διαφόρων νομαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

4. Δύναται επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας των κατά τόπο αρμόδιων υπηρεσιών ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ενεργήσει πράξεις εκτέλεσης διοικητικών αποφάσεων, που έχουν καταστεί οριστικές, σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος και να ζητήσει, για το σκοπό αυτόν, από τις τοπικές ή από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων να τεθούν στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα, προσωπικό και πιστώσεις, καθώς επίσης και να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών και αστυνομικών αρχών.

 

5. Η αρμοδιότητα του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος ασκείται μέσα στα όρια του νομού ή και της περιφέρειας που λειτουργεί και εκτείνεται σε κάθε νομαρχιακή ή περιφερειακή υπηρεσία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Είναι δυνατόν σε νόμο ή περιφέρεια που δεν έχει συσταθεί Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος να ασκεί τις αρμοδιότητες του Σώματος για το νομό ή την περιφέρεια αυτή το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος άλλου νομού ή περιφέρειας, ύστερα από εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας εντός του νομού ή της περιφέρειας, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος συγκροτείται από υπαλλήλους πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν ικανή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σχετική με μέρος ή το σύνολο των προβλημάτων του νομού ή της περιφέρειας, καθώς και από το λοιπό αναγκαίο προσωπικό. Οι υπάλληλοι αυτοί φέρουν τον τίτλο του Ελεγκτή Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΠΠ) για όσο διάστημα υπηρετούν στο Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

 

8. Οι Ελεγκτές Προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό, τοποθετούνται σε κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, αποσπώμενοι από το υπουργείο στο οποίο οργανικά ανήκουν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για μια διετία, που μπορεί με αίτηση του υπαλλήλου και με την ίδια διαδικασία να ανανεώνεται για μια ακόμη διετία. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που οι υπάλληλοι ανήκουν οργανικά.

 

9. Οι Ελεγκτές Προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό στήριξης, διατηρούν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα και απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα από το οποίον αποσπώνται. Πέραν των ανωτέρω αποδοχών τους μπορούν να λαμβάνουν ειδικό επίδομα ευθύνης, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία, καθώς επίσης και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτόν ποσά, καθώς και για την εκτός έδρας αποζημίωση, διατίθενται από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων καθορίζονται το ύψος του επιδόματος ευθύνης, ο τρόπος καταβολής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

11. Για τις ανάγκες στήριξης του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με επιστήμονες και άλλα ειδικευμένα άτομα.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται για κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, ανάλογα με τη συχνότητα, την έκταση και το είδος των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η σύνθεση, οι ειδικότητες και ο αριθμός των Ελεγκτών Προστασίας Περιβάλλοντος και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού, η ειδικότητα και ο βαθμός του προϊσταμένου και του αναπληρωτή του, καθώς και ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

13. Η στέγαση του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος σε κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, ο εξοπλισμός, τα μέσα μεταφοράς και εν γένει τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.