Νόμος 2941/01 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κέντρα διακοπών αλλοδαπών - Γραφεία Πληροφοριών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Τα κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2160/1993 υφίσταντο και λειτουργούσαν νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 3185/1955, λαμβάνουν το ειδικό σήμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη λειτουργική μορφή με την οποία ανεγέρθησαν ή για την πιο συγγενή λειτουργική μορφή και κατατάσσονται σε αντίστοιχη με τις προδιαγραφές τους ή στην κατώτερη τάξη των καταλυμάτων της μορφής αυτής.

 

Η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων των λειτουργικών μορφών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως Κέντρα Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών, επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

2. Τα Γραφεία Πληροφοριών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που ιδρύονται κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα οργανώσεώς του, μπορεί να λειτουργούν καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, προκειμένου να παρέχουν κάθε είδους πληροφορίες σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

4. Η προθεσμία της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) παρατείνεται για δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθενται οι λέξεις με σκοπό να εισφερθούν στις εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.