Νόμος 2065/92 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης Αρτοποιητικής Νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρτοποιείον είναι μόνιμο κτίσμα, ειδικά διαρρυθμισμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο, ανεξαρτήτως δυναμικότητας για την παραγωγή άρτου, αρτοσκευασμάτων εν γένει και λοιπών σκευασμάτων τροφίμων, εχόντων ως βάσιν το άλευρον, πλην ζυμαρικών, ως και για το ψήσιμο φαγητών και λοιπών παρασκευασμάτων του κοινού, επιτρεπομένης και της πωλήσεως και διαθέσεως των παραγομένων προϊόντων του.

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου προσδιορίζονται ειδικότερα τα υπό των αρτοποιείων δυνάμενα να παράγονται, πέραν των υπό του προηγουμένου, εδαφίου ειδών, είδη.

 

2. Η ίδρυση, λειτουργία, επέκταση, μεταρρύθμιση, ανακαίνιση αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων, ψησίματος και κουλουροποιίας είναι ελεύθερη σε όλη την Επικράτεια, ως και η, από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων, εμπορία άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών εν γένει σκευασμάτων τροφίμων, εχόντων ως βάσιν το άλευρον, με την επιφύλαξη της τηρήσεως των όρων και προϋποθέσεων περί δημοσίας ασφαλείας, δημοσίας υγείας, οικοδόμησης και κώδικα φορολογικών στοιχείων.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, μετά από πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών και κλιβάνων ψησίματος και κουλουροποιίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Επίσης με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των ιδίων ως άνω Υπουργών, ρυθμίζονται τα θέματα της παραγράφου αυτής σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

4. Ο εκμεταλλευόμενος αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, κλίβανο ψησίματος, κουλουροποιείο χωρίς άδεια, καθώς και αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των εκδιδομένων κατ' εξουσιοδότηση αυτού προεδρικών διαταγμάτων, διώκεται και τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Ανεξάρτητα από την παραπάνω ποινική ευθύνη, δύναται, με απόφαση του αρμοδίου νομάρχη, να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, προσωρινά ή και οριστικά.

 

5. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 παράγραφος 1 εδάφιο α', 16 παράγραφος 2, 17 και 19 του νόμου 726/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977).

β. Της με αριθμό Α2/1218/1977 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1178/Β/1977).

γ. Του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου 80/1967 (ΦΕΚ 131/Α/1967).

 

Επίσης καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν άρθρο.

 

6. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.