Νόμος 726/77 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αποσυμφόρηση κορεσμένων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρτοποιοί κεκορεσμένων περιοχών εις Δήμους ή Κοινότητες πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων που τυγχάνουν ιδιοκτήτες του ακινήτου και του μηχανολογικού αυτού εξοπλισμού, δύνανται να μεταφέρουν τις εργασίες των και να ιδρύουν νέο αρτοποιείο στην περιφέρεια του αυτού Δήμου ή Κοινότητος, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα:

 

α) Ως κεκορεσμένη λογίζεται η περιοχή εάν το ακίνητο του αρτοποιείου κείται από πλησιέστερου τοιούτου εις απόσταση μικροτέρα του ημίσεος της, κατά τον παρόντα νόμον, προβλεπομένης δια την ίδρυση νέου αρτοποιείου.

 

β) Οι σχετικές αιτήσεις δέον να υποβληθούν υπό των ενδιαφερομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου. Κατά την διάρκειαν της προθεσμίας ταύτης και πέραν ταύτης μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί των ως άνω αιτήσεων δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας ιδρύσεως νέων αρτοποιείων, εκτός εάν η απόστασις των αρτοποιείων τούτων από των αρτοποιείων, ων αιτείται η ίδρυσις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι μεγαλύτερη κατά περίπτωσιν της απαιτουμένης, κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

2. Μετά την έκδοση της αδείας λειτουργίας του νέου αρτοποιείου, το παλαιόν αρτοποιείον κλείεται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

 

3. Μεταξύ περισσότερων της κατηγορίας ταύτης προτιμώνται οι μη εκμεταλλευόμενοι έτερον αρτοποιείον κατά ποσοστόν άνω των 50%.

 

4. Οι εις την περίπτωση δ του άρθρου 3 αναφερόμενες περιφέρειες λογίζονται δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ως ενιαίες περιφέρειες του αυτού Δήμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.