Νόμος 2065/92 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεως ιδιωτικών επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Παραγωγικές επενδύσεις ύψους μέχρι 300 εκατομμυρίων δραχμών, που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α), (β), (ε), (στ) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εξετάζονται απευθείας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο των 300 εκατομμυρίων δραχμών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση. Οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, που αφορούν τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής προς την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας και τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περιπτώσεως β' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Από της ισχύος της παρούσας διατάξεως εξαιρούνται της υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 11 του παρόντος νόμου, οι επιχειρήσεις των περιπτώσεων ι)β' και ι)γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αφορολογήτων εκπτώσεων και αυξημένων αποσβέσεων του νόμου τούτου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικότερα για επενδύσεις άνω των 300 εκατομμυρίων δραχμών, η επιχορήγηση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου μετά την πιστοποίηση ολοκληρώσεως της επενδύσεως.}

 

4.Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τις αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 1892/1990, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.