Νόμος 726/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρτοποιεία σεισμόπληκτων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρτοποιεία εκτάκτως ιδρυθέντα εις σεισμόπληκτες περιοχές, εντός τριετίας αφ' ης επλήγησαν οι περιοχές αυτές εκ των σεισμών και ευρισκόμενα εν λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν την λειτουργία των έστω και εάν δεν πληρούν τους όρους του προεδρικού διατάγματος της 25-08-1934 ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, τους αναφερομένους εις τα όρια επιφανείας των διαμερισμάτων και το ελάχιστον επιτρεπόμενο εσωτερικόν ύψος αυτών.

 

2. Τα εν λόγω αρτοποιεία εφοδιάζονται δι' αδείας συνεχίσεως λειτουργίας επί τη υποβολή υπό των ενδιαφερομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος σχετικής αιτήσεως μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

 

3. Εντός προθεσμίας τριών ετών αρχομένης από της εκδόσεως της αδείας συνεχίσεως λειτουργίας των υποχρεούνται τα αρτοποιεία ταύτα, όπως συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, μέχρις ενός έτους εις εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν πλήρως ταύτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.