Νόμος 726/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αρτοποιεία Οικισμών Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί έξι μήνες από της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου 80/1967, ως και των άρθρων 3 και 5 του παρόντος, η ίδρυσις αρτοποιείων κοινών ή μηχανικών εφοδιασμένων δια κλιβάνων αμέσου θερμάνσεως, εις ανεξαρτήτους οικισμούς Δήμων ή Κοινοτήτων πληθυσμού άνω των 3.000 και μέχρι 5.000 κατοίκων, στερουμένων αρτοποιείου και των οποίων οι κάτοικοι, λόγω αποστάσεων και ειδικών συνθηκών, δυσχεραίνονται εις την αρτοδότησή των.

 

2. Τυχόν ιδρυθέντα και λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αρτοποιεία, κατά παράβασιν της ως άνω διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου 80/1967, εις Δήμους ή Κοινότητας πληθυσμού άνω των 3.000 και μέχρι 5.000 κατοίκων, συνεχίζουν την λειτουργία και εφοδιάζονται δι' αδείας συνεχίσεως λειτουργίας, επί τη υποβολή υπό των ενδιαφερομένων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος, σχετικής αιτήσεως μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

 

3. Η παράγραφος 3 του προηγουμένου άρθρου 6 ισχύει και δια τα αρτοποιεία του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.