Νόμος 726/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προτιμήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταξύ περισσότερων αιτουμένων την ίδρυση νέου αρτοποιείου προτιμώνται κατά σειράν οι κάτωθι κατηγορίες:

 

α) Οι αρτοποιοί περί ων το άρθρο 9 του παρόντος.

 

Η προτίμησις αυτή προκειμένου περί αρτοποιών μεταφερομένων πέραν των 150 m από του παλαιού των αρτοποιείου, ισχύει εφ' όσον η αίτησις υποβάλλεται το πολύ 2 έτη μετά την παύση της λειτουργίας τούτου.

 

β) Οι ασκούντες το επάγγελμα του αρτοποιού ή κουλουροποιού στον αυτό Δήμο ή Κοινότητα και εις ακίνητα ξένης ιδιοκτησίας οι έχοντες προϋπηρεσία εις το επάγγελμα τουλάχιστον 7 ετών.

 

γ) Οι στην αυτή πόλη Δήμο ή Κοινότητα ασκούντες το επάγγελμα του αρτεργάτη έχοντες προϋπηρεσία εις το επάγγελμα 5 ετών τουλάχιστον.

 

δ) Αυτοί που αποφοιτούν από Σχολές Αρτοποιών ή αρτεργατών μετά διετή εξάσκηση του επαγγέλματος.

 

ε) Οι λοιποί αιτούντες.

 

2. Μεταξύ περισσότερων της αυτής κατηγορίας προτιμώνται κατά σειράν οι κάτωθι:

 

α) Δια την κατηγορία α'.

(1) Οι μη εκμεταλλευόμενοι έτερον αρτοποιείον κατά ποσοστόν άνω του 50% μεταξύ δε τούτων οι της παραγράφου 1 του άρθρου 9.

(2) Αυτοί που πρότερον στερήθηκαν της χρήσεως του αρτοποιείου των.

 

β) Δια την κατηγορία β'.

(1) Οι μη εκμεταλλευόμενοι έτερον αρτοποιείον ή κουλουροποιείο, μεταξύ δε τούτων α) οι αρτοποιοί, οι φορείς νομίμου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος αρτοποιού και τα προ του αναγκαστικού νόμου 80/1967 ισχύοντα και β) οι λοιποί αρτοποιοί.

(2) Οι έχοντες τον περισσότερον χρόνον εις το επάγγελμα.

 

γ) Δια τις κατηγορίες γ' και δ' οι έχοντες τον περισσότερο χρόνο στο επάγγελμα.

 

δ) Δια πάσας τις κατηγορίας προτιμώνται περαιτέρω κατά σειράν:

(1) Οι αιτούμενοι την ίδρυση αρτοποιείου επί ιδιοκτήτου οικοπέδου.

(2) Οι προστατευόμενοι υπό των εκάστοτε διατάξεων περί πολεμιστών ή απολυομένων εκ του στρατεύματος.

 

3. Οι εις την περίπτωση δ' του άρθρου 3 αναφερόμενες περιφέρειες λογίζονται δια την εφαρμογήν των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως ενιαίοι περιφέρειες του αυτού Δήμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.