Νόμος 726/77 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αρτοποιεία υπό ίδρυση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρτοποιεία τελούντα υπό ίδρυση κατά την δημοσίευση του παρόντος, εφ' όσον αποδεδειγμένως οι ενδιαφερόμενοι είχαν προβεί εις έναρξη της διαδικασίας και των εργασιών ιδρύσεως υποβληθέντες προς τούτο εις αξιόλογες δαπάνες εν όψει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων, λογίζονται ιδρυθέντα προ της ισχύος του παρόντος Νόμου.

 
2. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος να υποβάλει εις την οικεία Νομαρχία αίτηση περί χορηγήσεως αδείας συνεχίσεως των εργασιών αποπερατώσεως του αρτοποιείου του συνοδευόμενων υπό των απαραιτήτων, κατά περίπτωσιν, αποδεικτικών στοιχείων, περί των γενομένων εργασιών και καταβληθεισών δαπανών, προ της ισχύος του παρόντος δια την ίδρυση αρτοποιείου.

 
3. Επί της ως άνω δηλώσεως και εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου 1 ο Νομάρχης χορηγεί εις τον ενδιαφερόμενον άδεια συνεχίσεως των εργασιών αποπερατώσεως του αρτοποιείου του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3 οριζομένων.

 
4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί του πρατηρίου άρτου.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.