Υγειονομική διάταξη 131835/05

ΥΔ 131835/2005: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη 131835/2005: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις, (ΦΕΚ 1744/Β/2005), 13-12-2005.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000 περί οργανισμού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

3. Την υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) Υγειονομική Διάταξη σχετικά με την προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν Α5/3257/1984 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 898/Β/1984) και (ΦΕΚ 56/Β/1985) και την Α5/5180/1988 (ΦΕΚ 891/Β/1988).

 

4. Την υπ' αριθμόν Ε1Β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

 

7. Το νόμο [Ν] 1068/1980 περί συστάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

8. Τους νόμους 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

 

9. Το νόμο 3199/2003.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 1975/440/ΕΟΚ, 1976/160/ΕΟΚ, 1976/464/ΕΟΚ, 1978/859/ΕΟΚ, 1978/659/ΕΟΚ, 1979/869/ΕΟΚ, 1979/293/ΕΟΚ κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σχετικά με την ποιότητα των υδάτων.

 

11. Την υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002.

 

12. Την υπ' αριθμόν 26298/2003 (ΦΕΚ 1469/Β/2003) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.

 

14. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527/Β/2004) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).

 

15. Την υπ' αριθμόν 27304/2004 (ΦΕΚ 517/Β/2004) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

16. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην τεχνολογική πρόοδο.

 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-12-2005

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.