Υγειονομική διάταξη 131835/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο 2 της Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) τροποποιείται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση όταν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος είναι αναγκαία η εκτέλεση έργων ή εργασιών στις παραπάνω περιοχές η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ή Οργανισμός (π.χ. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, κ.λ.π.) δύναται να εκτελέσει αυτά (π.χ. κολώνες και πυλώνες Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, αγωγοί νερού, αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, κ.λ.π.) αφού λάβει άδεια από τον οικείο Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών:

 

α. Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

 

β. Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και αφού λάβει μέτρα ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του νερού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ιδίας απόφασης προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Διευκρινίζεται ότι η τελική έγκριση για επιφανειακή διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων, θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να αποτρέπονται τυχόν ανεπιθύμητες απορροές σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους.}

 

3. Το άρθρο 8 παράγραφος 1)δ της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής:

 

{Σε απόσταση μικρότερη από 100 m από τον άξονα των κλειστών ή 500 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών από τις παραπάνω λίμνες και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη του αγωγών (σε υψομετρική στάθμη υψηλότερη της στάθμης των αγωγών). Κατάντη των αγωγών και όταν η υψομετρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχιστον 20 m άνωθεν της υπό εξέταση περιοχής, είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση και σε αποστάσεις έως 50 m από τον άξονα των κλειστών ή 250 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών, εφόσον από τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. Το ίδιο (ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις) και για τις περιοχές εκτός λεκάνης απορροής λιμνών και ταμιευτήρων, όπου η απόσταση από 1500 m μπορεί να μειωθεί στα 1000 m.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Διευκρινίζεται ότι η τελική έγκριση για επιφανειακή διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων, θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να αποτρέπονται τυχόν ανεπιθύμητες απορροές σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους.}

 

5. α. To άρθρο 9 παράγραφος 2)δ της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής:

 

{Σε απόσταση μικρότερη από 100 m από τον άξονα των κλειστών ή 500 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών των παραπάνω λιμνών και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη του αγωγών (σε υψομετρική στάθμη υψηλότερη της στάθμης των αγωγών). Κατά τα λοιπά για τους αγωγούς ως το άρθρο 1, παράγραφος 3 της παρούσας.}

 

β. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1)γ της ίδιας απόφασης προστίθεται στο τέλος:

 

{Ομοίως για ιδίου τύπου εγκαταστάσεις πλησίον οικισμών, εφόσον συνδέονται στο δίκτυο αποχέτευσης οικισμών βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.}

 

6. Το παράρτημα IV της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής και προσαρτάται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διάταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.