Υγειονομική διάταξη 2600/01

ΥΔ Υ2/2600/2001: Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 03-11-1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ2/2600/2001: Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 03-11-1998, (ΦΕΚ 892/Β/2001), 11-07-2001.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση - Εθνική Οικονομίας - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων (ΦΕΚ 273/Α/1940).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) περί οργανισμού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 299/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

 

3. Τον νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1983) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/1992)

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994) Σύσταση και λειτουργία του ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

9. Την οδηγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 03-11-1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

 

11. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 223/2000 Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΦΕΚ 192/Α/2000).

 

12. Την με αριθμό [Α] 764/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 14/Β/2001) Συνεργασία Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με τους φορείς που διενεργούν ελέγχους στον τομέα των τροφίμων.

 

13. Την με αριθμό 487/2000 Κοινή Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την οδηγία 1993/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΦΕΚ 1219/Β/2000).

 

14. Την με αριθμό 139/2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κατάρτιση και τήρηση μητρώου εργαστηρίων συνεργαζομένων με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΦΕΚ 489/Β/2001).

 

15. Την με αριθμό 77921/1440/1995 (ΦΕΚ 795/Β/1995) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος.

 

16. Την με αριθμό 2850/2000 (ΦΕΚ 565/Β/2000) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας.

 

17. Την με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/2/1187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/2000) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

18. Την ανάγκη εκπόνησης νέου ενδεδειγμένου νομικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο για διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας

 

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις

Άρθρο 4: Γενικές υποχρεώσεις

Άρθρο 5: Ποιοτικές προδιαγραφές

Άρθρο 6: Σημείο τήρησης

Άρθρο 7: Παρακολούθηση

Άρθρο 8: Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως

Άρθρο 9: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 10: Εξασφάλιση της ποιότητας, επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών

Άρθρο 11: Ζώνες προστασίας

Άρθρο 12: Καθορισμός αρμοδίων Αρχών, υπευθύνων

Άρθρο 13: Ενημέρωση και εκθέσεις

Άρθρο 14: Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης

Άρθρο 15: Εξαιρετικές περιπτώσεις

Άρθρο 16: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 17: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 18: Παραρτήματα

Άρθρο 19: Κατάργηση

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-06-2001

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.