Προεδρικό διάταγμα 28/9/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στο τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το άρθρο 1 του από 12-02-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 180/Δ/1982) και το άρθρο 1 παράγραφος 1 του από 20-10-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 694/Δ/1983), καθώς και στο τμήμα που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό με το άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ως ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εξακολουθούν να εφαρμόζονται αυτά που καθορίστηκαν με το από 16-08-1977 προεδρικό διάταγμα περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής) (ΦΕΚ 279/Δ/1977).

 

2. Ο συντελεστής δόμησης, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, ο αριθμός των ορόφων, το μέγιστο ύψος των οικοδομών ορίζεται κατά τομείς Α και Β που φαίνονται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα ως εξής:

 

Τομέας Α

 

Συντελεστής δόμησης: 1,00.
Ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας του οικοπέδου.
Αριθμός ορόφων: 2.
Μέγιστο ύψος: 8,5 m.
Επιτρέπεται η δημιουργία ανοικτών εξωστών στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων οι οποίοι προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.

 

Τομέας Β

 

Συντελεστής δόμησης: 0,60 για επιφάνεια οικοπέδου μέχρι 2.000 m2 και 0,40 για επιφάνεια οικοπέδου πέραν των 2.000 m2.
Ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του οικοπέδου.
Αριθμός ορόφων: 3.
Μέγιστο ύψος: 10,50 m για τριώροφα κτίρια και 8,5 m για τα διώροφα.
Επιτρέπεται η δημιουργία ανοικτών εξωστών στους εσωτερικούς χώρους των  κτιρίων, οι οποίοι  προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.

 

3. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα παραπάνω κριτήρια:

 

α) Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

 

β) Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.

 

γ) Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι στο οικόπεδο και ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς το ύψος και τη μορφή του όγκου των κτιρίων υπό τον όρο ότι δεν θα μειώνεται ούτε θα γίνεται υπέρβαση της εκμετάλλευσης του οικοπέδου.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 του ως άνω από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος που αφορούν στην αύξηση του συντελεστού δόμησης των οικοπέδων, μετά από παραχώρηση έκτασης στο Δήμο δεν εφαρμόζονται στο παραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς.

 

6. Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια, όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 350 m2.

 

Κατ' εξαίρεση για κτίρια του δημοσίου τομέα, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί η επιφάνειά τους να είναι μεγαλύτερη μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του δημοτικού συμβουλίου.

 

7. α. Δεν επιτρέπεται   η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του ακινήτου, όπως στις προσόψεις και στα δώματα των κτιρίων, στις περιφράξεις καθώς και επί ικριωμάτων μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό. Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων των κτιρίων.

 

β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στο όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους.

 

Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα σε προσθήκες, έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο, σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία, γράμματα, αριθμούς.

 

8. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών στο παραδοσιακό τμήμα του Δήμου Κηφισιάς απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η πολεοδομική υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά το φάκελλο οποιουδήποτε θέματος στην Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία ελέγχει τα σχέδια κτιριολογικών έργων, όπως ανέγερσης νέων οικοδομών, κατεδαφίσεις μερικές ή ολικές κτιρίων ετοιμόρροπων ή μη, επισκευές, αποκαταστάσεις κτιρίων, ανακατασκευές, διαμορφώσεις του φυσικού περιβάλλοντος χώρου.

 

9. Κάθε εργασία διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων που εκτελείται από τη δημοτική αρχή πρέπει να εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και να εναρμονίζεται με την υφιστάμενη φυσιογνωμία της περιοχής, να λαμβάνεται δε υπόψη και η διατήρηση του υφισταμένου πρασίνου.

 

α. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή και η επέκταση των υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός του περιγράμματος κάλυψης των κτιρίων.

 

Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

 

Ι. Τα οικόπεδα που αναφέρονται στις παραγράφους Α.2.2, Α.2.4 και Α.2.5 του άρθρου 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 06-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 517/Δ/1990) και από 23-07-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 837/Δ/1994).

 

II. Τα οικόπεδα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της 2476/5701/11-10-1999 απόφασης (ΦΕΚ 800/Δ/1999) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

III. To οικόπεδο του Ιδρύματος Χατζηκώνστα, όπως αυτό περιγράφεται στην 84169/5981/1993 απόφαση (ΦΕΚ 1108/Δ/1993) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β. Επιβάλλεται η αποτύπωση στο τοπογραφικό διάγραμμα, που υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, της κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης και της βλάστησης) του κοινόχρηστου χώρου που υπάρχει στο πρόσωπο του κάθε οικοπέδου. Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη είσοδοι πεζών και οχημάτων στο οικόπεδο επιφέρουν την καταστροφή σημαντικής βλάστησης, η οποία κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί, επιβάλλεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η τοποθέτηση των εισόδων αυτών σε άλλη θέση του οικοπέδου κατά τρόπο που να αποτρέπεται η καταστροφή της βλάστησης αλλά και να μην παρεμποδίζεται η δυνατότητα δόμησης των οικοπέδων, εφόσον πάντως οι λοιποί όροι δόμησης το επιτρέπουν.

 

Της παραπάνω υποχρέωσης εξαιρούνται τα τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν την έκδοση οικοδομικής άδειας για τα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν προ της 23-08-1977 και τα οποία έχουν ελάχιστο πρόσωπο από 6,00 μέχρι 15,00 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 16-08-2005 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 973/Δ/2005).

 

10. α. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν ως έχουν.

 

β. Για τις αιτήσεις οικοδομικών αδειών που συνοδεύονται από πλήρη φάκελλο αρχιτεκτονικής μελέτης οι οποίες έχουν υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της μελέτης στην αρμόδια αρχή.

 

11. Στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο των κτιρίων που έχουν καταστεί προβληματικά λόγω ρυμοτομίας,  επιτρέπονται κατασκευές που αντικαθιστούν την προσπέλαση αυτών με τον κοινόχρηστο χώρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο I του άρθρου 2 του από 06-09-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 517/Δ/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.