Απόφαση 84169/93

Απόφαση 84169/5981/1993: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 84169/5981/1993: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1108/Δ/1993), 09-09-1993.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

5. Την Υ1958/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

7. Την υπ' αριθμόν 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

8. Το υπ' αριθμόν 6906/1991 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς το Δήμο και τους αρμοδίους φορείς.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 39/1992, 50/1992, 51/1992, 52/1992 και 122/1992 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

10. Το Γ/23/21/1992 έγγραφο της Τεχνικής Διεύθυνσης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

11. Το 3801/1992 έγγραφο του Τομέα μεταφορών Οργανισμού Αθήνας.

 

12. Το 40/1992 έγγραφο της Τοπικής 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

 

13. Το 3132/1992 έγγραφο της 1ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

14. Τα Δ1/δ/0/6/14/1992 και Δ1Δ/6/44/1992 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

15. Το 923/173/1992 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου.

 

16. Το 51475/1991 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

17. Το 102707/13713/91/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

18. Το ΤΥ/ΔΑ/Φ020/782/4222/1992 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

19. Το 23/107/1992 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

20. Τα Α/3/01/32/1555/1992 και Α/3/01/82/1709/1992 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

21. Το 16153/1992 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΑΟΕΚ).

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Τις 1/συνεδρία 41/23-10-1991, 1/συνεδρία 12/16-07-1992 και 2/συνεδρία 18/15-10-1992 γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) που εγκρίθηκε με την 3497/515/1991 (ΦΕΚ 75/Δ/1991) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και επαναδημοσιεύθηκε με την 50664/1588/1992 (ΦΕΚ 365/Δ/1992) απόφαση, με:

 

Α. 1. Την τροποποίηση των ορίων αυτού και ειδικότερα με την επέκταση των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 8 και ΠΕ 12 για την ένταξη εντός αυτών αραιοδομημένων και αδόμητων εκτάσεων όπως φαίνονται στους χάρτες Π1 σε κλίμακα 1:10.000.

 

2. Τον καθορισμό χρήσεων γης στις παραπάνω επεκτάσεις ανά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνονται στους χάρτες Π1, ως εξής:

 

α) Πολεοδομική Ενότητα 8: Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αχαρνών - Λύρα και Όθωνος, επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος πλην των ιδιοκτησιών που αναφέρονται στην παράγραφο Α3.

 

β) Πολεοδομική Ενότητα 12: Στο Οικοδομικό Τετράγωνο 536 που εντάσσεται στο σχέδιο επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Την τροποποίηση των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π1 και ειδικότερα:

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της Εθνικής Οδού, καθώς επίσης και στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού προς Μενίδι, και ειδικότερα στο εντός σχεδίου τμήμα αυτής καθορίζονται οι χρήσεις:

 

i. αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και περίθαλψης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 12 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

ii. γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα: Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες με επί πλέον χρήσεις εστιατόρια, αθλητικοί χώροι, αναψυκτήρια για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης γραφείων. Οι χρήσεις αυτές (εστιατόρια, αθλητικοί χώροι, αναψυκτήρια) να μην υπερβαίνουν το 5% του συντελεστή δόμησης και σε καμιά περίπτωση τα 1.000 m2.

 

Τοποθετούνται δε στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων χωρίς πρόσωπο επί των οδών.

 

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τις παραπάνω χρήσεις τοποθετούνται υποχρεωτικά σε κλειστό χώρο χωρίς να εξαγοράζεται το δικαίωμα στάθμευσης.

 

Στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 344, 348, 349 και έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Κηφισίας και μέχρι βάθους 40 m από τη ρυμοτομική γραμμή, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και εξειδικεύονται στη μελέτη αναθεώρησης.
Στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 711, 712 και έχουν πρόσωπο επί της 25ης Μαρτίου, επιτρέπονται οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος εκτός από πρατήρια βενζίνης.
Στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 97, 98 και έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Κηφισίας και μέχρι βάθους 40 m από τη ρυμοτομική γραμμή, επιτρέπεται χρήση γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα: Κατοικία, ξενώνες μικρού δυναμικού, εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία κ.λ.π.), κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι,πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία, τράπεζες.
Στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αχαρνών, και σε βάθος έως ΟΤ, και από τα όρια του Δήμου Κηφισιάς με την Κοινότητα Λυκόβρυσης έως τον κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Πύρνας, καθορίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) (και πρατήρια βενζίνης).
Στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επί των οδών Ελαιών (από Χελιδορέως έως Κήπων) και Ιλισίων (από Ελαιών έως Κήπων) επιτρέπονται οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος εκτός από πρατήρια βενζίνης.
Κατάργηση του Πολεοδομικού Κέντρου της Πολεοδομικής Ενότητας 12.
Στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αγίου Τρύφωνα επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος εκτός από πρατήρια βενζίνης και συνεργεία αυτοκινήτων.
Τα Πολεοδομικά Κέντρα των Πολεοδομικών Ενοτήτων 8, 9, 13 καθώς και το Πολεοδομικό Κέντρο του Δήμου παραμένουν στις περιοχές που καθορίστηκαν με την 50664/1588/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 365/Δ/1992).
Στις λοιπές περιοχές επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).
Στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Πλατάνου (οικοδομικό τετράγωνο 84) καθορίζονται χρήσεις Τραπεζικού Καταστήματος και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 600 τουλάχιστον κοινοχρήστων θέσεων πέραν των προβλεπομένων από το νόμο.
Στο κτήμα του Ιδρύματος Χατζηκώστα εκτός τις προβλεπόμενες χρήσεις καθορίζεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων πέραν των προβλεπομένων από το νόμο.
Τον καθορισμό του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕΠΑ στο οικοδομικό τετράγωνο 26.
Χωροθέτηση κτιρίου διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βρεφονηπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 96 (χώρος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων) με τις εξής προϋποθέσεις:

 

i. δημιουργία χώρου στάθμευσης 200 θέσεων πέραν των προβλεπομένων για κοινόχρηστη χρήση.

ii. δημιουργία κοινοχρήστου πρασίνου στο υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας.

iii. χωροθέτηση του Διοικητικού Μεγάρου στο χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου.

 

Β. 1. Ο πίνακας της παραγράφου 1)Α)α της 50664/1588/1992 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 365/Δ/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Α/Α

Πολεοδομική ενότητα - γειτονιά

Μέση πυκνότητα

κάτοικοι / ha

Μέσος

συντελεστής δόμησης

1

Άνω Κηφισιά

48.5

0.5

2

Αλώνια

89.0

0.7

3

Φάρος (Κέντρο Κηφισιάς)

42.5

0.5

4

Κεφαλάρι

20.4

0.4

5

Πολιτεία

31.8

0.5

6

Στροφύλι*

29.1

0.5

7

Προφήτης Ηλίας

69.1

0.5

8

Αγία Κυριακή

76.5

0.5

9

Κάτω Κηφισιά

39.2

0.5

10

Νέα Κηφισιά - Ούλεν

39.4

0.5

11

Νέα Κηφισιά - Αγία Άννα - Πλατεία Ηλυσίων

32.5

0.5

12

Αδάμες - Πελοποννησίων

22.7

0.5

13

Αδάμες - Γράμμος - Φοίνικας

19.3

0.5

* Τμήμα του Δήμου Ερυθραίας οργανώνεται πολεοδομικά με την ΠΕ6 του Δήμου Κηφισιάς και επίσης τμήμα του Δήμου Κηφισιάς οργανώνεται πολεοδομικά με την ΠΕ2 του Δήμου Ερυθραίας.

}

 

2. Η παράγραφος 1Β της παραπάνω απόφασης συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Η ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου είναι:

 

Ελεύθεροι Ταχείες Λεωφόροι:

 

Εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας.
Λεωφόρος Κύμης.

 

Πρωτεύουσες αρτηρίες:

 

Λεωφόρος Κηφισίας.
Λεωφόρος Πύρνας.
Τμήμα της οδού Αχαρνών προς Λυκόβρυση μετά την 1η Μάη.

 

Δευτερεύουσες αρτηρίες:

 

Περιφερειακή Πεντέλης.
Άνδρου, Καλλιθέας, Δωδεκανήσου (Μπακογιάννη), 25ης Μαρτίου.
Σύνδεση Άνδρου με 25ης Μαρτίου.
Χαριλάου Τρικούπη, Ελαιών, Ιλισίων, (Κάτω διάβαση με Εθνική οδό No 1), Δεκελείας.
Λύρα (από Αχαρνών έως Χαριλάου Τρικούπη).
Τατοΐου (επεκτείνεται η Τατοΐου σύμφωνα με την πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης δηλαδή κατά μήκος της γραμμής ΗΣΑΠ μέχρι το ΚΑΤ και η σύνδεσή της με την Κηφισίας μέσω των οδών Μεσολογγίου και Αθηνάς. Το υπόλοιπο τμήμα της από Όθωνος έως Κηφισίας λειτουργεί σαν συλλεκτήρια.
Αχαρνών, Ελευθερίου Βενιζέλου (άνω διάβαση με Κύμης).
Όθωνος (μέχρι Τατοΐου).
Κασσαβέτη - Λεβίδου (μέχρι Δεληγιάννη).
Δεληγιάννη (από Χαριλάου Τρικούπη έως Κηφισίας).
Αγίας Παρασκευής.
Τμήμα της οδού Ζηρίνη και Κυριαζή μέχρι το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς.

 

Οι απαιτούμενοι σύμφωνα με την παραπάνω ιεράρχηση ανισόπεδοι κόμβοι είναι:

 

Εθνική οδός No 1 και Λεωφόρος Πύρνας.
Εθνική οδός No 1 και Λεωφόρος Κύμης.
Εθνική οδός No 1 και Λεωφόρος Τατοΐου.
Λεωφόρος Πύρνας και Λεωφόρος Κύμης.}

 

Γ. Συνοπτικά αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση των παραπάνω 3 χαρτών που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την πράξη του 84169/1993 δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

Δ. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την οικοδομική άδεια στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.84169.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-08-1993.

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.