Προεδρικό διάταγμα 23/7/94

ΠΔ 23-07-1994: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 06-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 517/Δ/1990)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-1994: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 06-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 517/Δ/1990), (ΦΕΚ 837/Δ/1994), 10-08-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις 201/1992, 218/1992, 245/1992, 246/1992, 267/1992, 358/1992, 423/1992, 433/1992, 43/1993, 45/1993, 60/1993 και 354/1993 του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

4. Τις από 15-09-1992, 29-04-1993, 27-07-1993 και 15-11-1993 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

5. Τις 621/1992 (συνεδρία 50), 176/1993 (συνεδρία 24), 448/1993 (συνεδρία 51) και 663/1993 (συνεδρία 75) γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Την 202/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.