Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι το ανώτερο όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και έχει αρμοδιότητα:

 

α) την εκλογή των μελών της Διοικούσης Επιτροπής και την άρση της εμπιστοσύνης της

 

β) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα όργανά του.

 

γ) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ε) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των μόνιμων επιτροπών της έδρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που προβλέπονται από το άρθρο 15 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

στ) την ανακήρυξη επίτιμων μελών.

 

2. Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελείται:

 

α) από 155 αιρετά μέλη,

 

β) από τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των Ειδικοτήτων του άρθρου 10 και

 

γ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι και Α' Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι για τις προηγούμενες α' και β' περιπτώσεις, αν μέχρι την τελευταία ημέρα της υποβολής υποψηφιότητας δεν παραιτήθηκαν της ιδιότητας τους αριστίνδην.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

3. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών και με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο. Ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας κατά περιφερειακό τμήμα είναι ανάλογος προς τα μέλη του τμήματος σε σχέση προς τον ολικό αριθμό των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και όχι όμως μικρότερος από δύο για περιφέρειες με ένα νομό, τρία για περιφέρειες με δύο ή τρεις νομούς και τέσσερα για περιφέρειες με περισσότερους νομούς.

 

Ο περιορισμός που απορρέει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής γίνεται αναλογικά από τα τμήματα στα οποία αντιστοιχούν δέκα και άνω μέλη. Ο αριθμός των μελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και ανακοινώνεται με την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 6 του άρθρου 16. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής θεωρούνται ως ξεχωριστά περιφερειακά τμήματα: α) οι Νομοί Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, β) οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, γ) οι Νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας και δ) ο Νομός Αττικής.

 

4. Για την εφαρμογή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2, εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρόνου της θητείας. Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα για την κατάληψη ορισμένων ή όλων των θέσεων των περιπτώσεων αυτών, η Αντιπροσωπεία νόμιμα λειτουργεί με κενές τις θέσεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

5. Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 15 μέρες από την ανακήρυξη των μελών της, από τον Πρόεδρο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση ως την εκλογή του προεδρείου της. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύματος ή απουσίας του προέδρου τα καθήκοντά του ασκούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέλος της νέας Αντιπροσωπείας.

 

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:

 

α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α' αντιπρόεδρο, το Β' αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της αντιπροσωπείας, που αποτελούν το Προεδρείο της και

 

β) εκλέγει στη συνέχεια τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8.

 

Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 για την απαρτία και πλειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2. Στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις της η Αντιπροσωπεία εκλέγει τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για όσους νομούς δεν υπάγονται σε περιφερειακά τμήματα εκτός από το Νομό Αττικής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

6. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε κάθε περίπτωση την Αντιπροσωπεία και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν υπάρχει, μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Ο Γενικός Γραμματέας με την βοήθεια υπαλλήλων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος φροντίζει για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 9.

 

7. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το δίμηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία μέσα σε 10 μέρες αν αυτό το ζητήσει

 

α) το 1/5 των μελών της ή

β) η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

8. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητήσει η Αντιπροσωπεία και η σειρά συζήτησης τους γίνεται από τον Πρόεδρο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά θέματα που έχει ζητήσει η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή το ένα δέκατο των μελών της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

9. Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 5-10 ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 1/4 των μελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησης της προσδιορίζεται μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκληση της Αντιπροσωπείας. Αν και στη δεύτερη αυτή σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιλαμβάνεται υποχρεωτικά η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρμοδιότητα της Αντιπροσωπείας, πλην των περιπτώσεων α, γ, δ και στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση δ της παραγράφου 1 αποφασίζει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.

 

10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί ισχυρότερη πλειοψηφία.

 

11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, δεν επιτρέπεται όμως η ανάμιξη στις συζητήσεις των μη μελών της. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας μπορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλη της.

 

Ο Πρόεδρος ή η Αντιπροσωπεία μπορούν να καλέσουν στις συνεδριάσεις της υπαλλήλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για να δώσουν πληροφορίες, καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα για να ακούσουν τη γνώμη τους.

 

12. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου, με το οποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση της Αντιπροσωπείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.