Νόμος 3481/06

Ν3481/2006: Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3481/2006: Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 162/Α/2006), 02-08-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τους νόμους 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003) και 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003)

Άρθρο 2: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α /2003), 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) και 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003)

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του προεδρικού διατάγματος 609/1985

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3316/2005

Άρθρο 6: Μηχανήματα έργων

Άρθρο 7: Συντήρηση οδών

Άρθρο 8: Αντιπλημμυρική προστασία και ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσα Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 9: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 10: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-08-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.