Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Νομαρχιακές Επιτροπές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μόνιμες επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σ' αυτές. Στις μόνιμες επιτροπές συμμετέχουν μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και άλλα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Όταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται έκτακτες επιτροπές για εξέταση ειδικών θεμάτων ή ομάδες εργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου, στις οποίες, εκτός από τα παραπάνω μέλη, μπορεί να συμμετέχουν και μη μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από τις συγγενέστερες ως προς το αντικείμενό τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ή απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη. Στους νομούς που υπάγονται σε Περιφερειακό Τμήμα η εκλογή γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος και από μέλη Τμήματος που έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό. Στους άλλους νομούς η εκλογή γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

3. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:

 

α) επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τις έχει ορίσει ή την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις και για γενικότερα θέματα

 

β) ορίζουν τους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε Επιτροπές ή άλλα όργανα νομαρχιακού επιπέδου

 

γ) εκφράζουν τις απόψεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε νομαρχιακό επίπεδο πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του αντίστοιχου οργάνου του Περιφερειακού Τμήματος.

 

4. Σε περίπτωση αδυναμίας της Νομαρχιακής Επιτροπής για την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της μπορεί να ζητήσει την άσκηση αυτής από τα αρμόδια όργανα του κέντρου ή του Περιφερειακού Τμήματος αντίστοιχα.

 

5. Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση μπορεί να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από Νομαρχιακή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, όπως και αν παραιτηθεί ή εκλείπει μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, γίνεται εκλογή νέων μελών από την αρμόδια Αντιπροσωπεία. Για την ανάκληση κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.