Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκλογές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, διενεργείται κάθε τέταρτο έτος.

 

β. Η εκλογή της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, διενεργείται εντός του μηνός Μαΐου και ημέρα Κυριακή, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:

 

γ)α) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας,

 

γ)β) στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας,

 

γ)γ) στις έδρες Δήμων σε απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν άνω των 100 km από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν και έχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον 50 Τακτικά Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εκδίδεται 2 ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών και

 

γ)δ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον 50 Τακτικά Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εκδίδεται 2 ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών.

 

Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 223 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων.

 

3. Για να είναι εκλόγιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πρέπει:

 

α) να μην έχει στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του και

 

β) να μην έχει καταδικαστεί ούτε να είναι υπόδικος για αδικήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977), που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

4. Ο Πρόεδρος οι Αντιπρόεδροι ο Γενικός Γραμματέας ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και οι Σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για όργανα των διοικητικών συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων αν δεν παραιτηθούν από τη θέση τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας.

 

Μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω συλλόγων ή οργανώσεων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων, αν δεν παραιτηθούν από τις θέσεις τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

5. Στις εκλογές της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η αδικαιολόγητη παράλειψή της συνεπάγεται την επιβολή της χρηματικής ποινής της παραγράφου 2 του άρθρου 30 αυτού του προεδρικού διατάγματος, εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή βουλευτών.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται στη διεξαγωγή των εκλογών και κυρίως τα θέματα που αναφέρονται στη δημοσίευση της προκήρυξης των εκλογών, στον καθορισμό εκλογικών περιφερειών, στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στα ψηφοδέλτια, στην αναγραφή των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια και στον τρόπο που εκδηλώνεται η προτίμηση προς κάποιους απ' αυτούς, στην κατανομή των υπολοίπων σε όσες περιπτώσεις δεν αρκούν για την κατάληψη έδρας, στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατά νομούς ή περιφέρειες αντιπροσώπευση μέσα στον ολικό αριθμό εδρών που αντιστοιχεί σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, στην επιλογή θέσεως από πρόσωπα που εκλέγονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα όργανα ένεκα άλλης ιδιότητάς τους, στη μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή οργάνων των Περιφερειακών Τμημάτων από εκλογείς που ψηφίζουν εκτός της περιφέρειας του τμήματος, στον αριθμό των εκλογικών τμημάτων σε κάθε έδρα νομού και στη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, στη σύσταση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, στον τρόπο ανακήρυξης αυτών και γενικά στις δαπάνες, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και στην εξαγωγή του αποτελέσματός τους. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εποπτεία πάνω στη διενέργεια των εκλογών και στην αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται η αντικατάσταση ή αναπλήρωση με το νόμο αυτόν.

 

Επίσης με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των περιφερειών τμημάτων για την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 8 και 2 του άρθρου 13.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται πριν την προκήρυξη των εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μπορούν - για τεχνικούς λόγους - να προσδιορίζονται ή να τροποποιούνται οι διαστάσεις και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων εκλογής όλων των Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1799/1988 (ΦΕΚ 167/Α/1988), με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

7. Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών που ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου μπορεί να μετατίθεται μέχρι πέντε μήνες κατ' ανώτατο όριο σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός ή το προηγούμενο απ' αυτόν δίμηνο συμπίπτει με το χρόνο διενέργειας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διενέργεια των εκλογών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κατά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Η μετάθεση του χρόνου των εκλογών, σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, με την οποία μετατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες σχετικές λεπτομέρειες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.