Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διοικούσα Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Αντιπροσωπεία. Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή:

 

α) καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.

 

β) καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για κάθε χρόνο που πέρασε

 

γ) εκτελεί το πρόγραμμα και προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβαρά θέματα

 

δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

ε) συνιστά και συγκροτεί τις μόνιμες επιτροπές της έδρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθώς και τις έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 15

 

στ) αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που δεν χρειάζεται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία και σε εκείνα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ζ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρό της την αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεως.

 

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι σχετικές πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

η) συντονίζει το επιστημονικό έργο των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και των Επιτροπών και ομάδων του άρθρου 15.

 

θ) εκφράζει τις απόψεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου απ' αυτήν

 

ι) εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα

 

ι)α) ορίζει τους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων φορέων, εκτός αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν οι Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων ή οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α και Β Αντιπρόεδροι), το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, που αποτελούν το Προεδρείο, και δέκα μέλη που εκλέγονται όλοι από την Αντιπροσωπεία μεταξύ των μελών της στην ειδική συνεδρίαση που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 7.

 

Στην πρώτη σύγκληση της ειδικής αυτής συνεδρίασης απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή, η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαια μετά από τρεις μέρες, οπότε αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας πάνω απ' το μισό του όλου αριθμού των μελών της. Στην πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση αναγράφονται οι παραπάνω δύο ημερομηνίες διαδοχικών συγκλήσεων και καθορίζονται η ώρα και ο τόπος σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

 

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία αφού εκλεγούν από την Αντιπροσωπεία ως ψηφολέκτες δύο μέλη της Για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκληση του, τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων που προτείνονται από πέντε τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράδοση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, γίνεται η εκλογή με απλή αναλογική κατά ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Μετά την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία εκλέγει μεταξύ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, κατά σειρά, τον Πρόεδρο, τον Α' και Β' Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή κάθε μέλους του Προεδρείου, κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκλησή του, υποψηφιότητες προτεινόμενες από (10) τουλάχιστον μέλη. Αφού λήξει η υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και ακολουθεί η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρείου καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν ψήφους περισσότερους από το μισό του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν κάποιος υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους αυτούς ή νέους υποψήφιους, ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται για τις αντίστοιχες θέσεις οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

3. Οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται αμέσως με πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας που υποβάλλεται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η πράξη δημοσιεύεται επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

4. Ανάκληση της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους του Προεδρείου από την ιδιότητα που κατέχει σε αυτό, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορεί να αποφασισθεί από την Αντιπροσωπεία, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/3 των μελών της. Αίτηση για ανάκληση μπορεί να υποβληθεί μετά από ένα χρόνο από την εκλογή ή από την τυχόν απόρριψη της προηγούμενης αίτησης. Η ανάκληση γίνεται δεκτή με πλειοψηφία του όλου αριθμού της Αντιπροσωπείας και επιπλέον για τα μέλη του Προεδρείου σε καμία περίπτωση, με λιγότερες ψήφους από αυτές που έλαβαν κατά την εκλογή. Ανάκληση γίνεται επίσης και για μέλη που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις περισσότερο από τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για ανάκληση γίνεται είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή είτε από το 1/3 των μελών της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου για την αναπλήρωσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

5. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που παραιτείται ή οπωσδήποτε εκλείπει αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοδελτίου. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Προεδρείου, εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο αντικαταστάτης του με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2. Μέχρι την αντικατάσταση η Διοικούσα Επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της. Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καλείται για την εκλογή σε δέκα μέρες.

 

6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μια φορά το δεκαπενθήμερο ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών της.

 

7. Η Διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Αν έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, μέχρι την εκλογή αντικαταστατών καθήκοντα Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

8. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

 

9. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μπορεί να παρίσταται και να λαμβάνει το λόγο στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι και μέλος της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.