Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επιτροπές και ομάδες εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σ' αυτές. Στις Μόνιμες Επιτροπές συμμετέχουν μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και άλλα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Όταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές για εξέταση ειδικών θεμάτων ή ομάδες εργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου, στις οποίες εκτός από τα παραπάνω μέλη μπορεί να συμμετέχουν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από τις συγγενέστερες ως προς το αντικείμενό τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ή και απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

2. Στα περισσότερα τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορούν να συγκροτούνται μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση τοπικής σημασίας θεμάτων. Για τη συμμετοχή σ' αυτές εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 1.

 

3. Ο αριθμός και το αντικείμενο των μόνιμων επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Περιφερειακού τμήματος, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις στ και ε των παραγράφων 1 των άρθρων 7 και 12. Η σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η σύσταση των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας γίνεται με αιτιολογημένες αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

 

5. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που αποφασίζουν για τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας των επιτροπών και ομάδων ρυθμίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17.

 

6. Στον προϋπολογισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των Περιφερειακών του Τμημάτων προβλέπεται κάθε χρόνο ειδικό κονδύλιο για την κάλυψη των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.