Νόμος 4622/19 - Άρθρο 116

Άρθρο 116: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης εκδίδεται το αργότερο εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με απόφαση του Πρωθυπουργού, καθορίζεται η ειδικότερη εσωτερική διάρθρωση των Γενικών Γραμματειών και της Ειδικής Γραμματείας των άρθρων 23, 25, 26 και 27 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, προΐστανται αντιστοίχως, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του παρόντος νόμου. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

 

4. Το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο και σχέση εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις καταργούμενες:

 

(α) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,

(β) Γενική Γραμματεία Συντονισμού του άρθρου 14 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013),

 

καθώς και τις μονάδες αυτών, μεταφέρεται αντιστοίχως στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του άρθρου 25 και στις Γενικές Γραμματείες Συντονισμού του άρθρου 26 του παρόντος. Ειδικώς στην περίπτωση (β) του προηγούμενου εδαφίου, οι υφιστάμενες θέσεις και το προσωπικό κατανέμονται μεταξύ των συνιστώμενων Γενικών Γραμματειών Συντονισμού, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Συντονισμού, το προσωπικό που έχει μεταφερθεί στις Γενικές Γραμματείες που προΐστανται, τοποθετείται στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

5. Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και Συντονισμού,στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος,καθώς και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,τοποθετούνται Προϊστάμενοι μεταβατικά και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την τοποθέτηση Προϊσταμένων κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του παρόντος. Για την τοποθέτηση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 31 δεν είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προς κάλυψη θέσεων ευθύνης, είναι δυνατή η τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις, μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι διορίζονται και παύονται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 31.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 32 και 34 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

6. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ασκούνται από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

7. Η υπ' αριθμόν Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2903/Β/2019) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο των διατάξεών της, εκτός εάν τροποποιηθεί με όμοια απόφαση του Πρωθυπουργού, έως την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι και Προϊστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν τις θητείες τους χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 31 και 35 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

8. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων γ' έως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου που ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου που αφορούν σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, μεταφέρονται αυτοδικαίως στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων με την επιλογή και τοποθέτησή τους.

 

9. Μέχρι την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος, οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται: (α) από τον οικείο Υπουργό ή (β) από τον Γενικό Γραμματέα, στον οποίο ο Υπουργός μεταβιβάζει με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις σχετικές αρμοδιότητες ή την εξουσιοδότηση υπογραφής.

 

10. Διορισμοί Γενικών και Ειδικών Γραμματέων έως την 31-08-2019, διενεργούνται βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016.

 

Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς που έχουν διοριστεί βάσει των ως άνω διατάξεων, συνεχίζουν τη θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου διορισμός. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις εξής περιπτώσεις: (α) Ειδικών Γραμματέων των οποίων οι Ειδικές Γραμματείες υπήχθησαν σε Γενικές Γραμματείες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 42 και 111 του παρόντος νόμου, (β) Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων των οποίων οι Γραμματείες μετονομάστηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλο Υπουργείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του παρόντος.

 

11. Σε περίπτωση μετατροπής Ειδικής Γραμματείας σε Γενική Γραμματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του παρόντος, απαιτείται εκ νέου διορισμός τόσο για τον Γενικό Γραμματέα όσο και για τους συνεργάτες του ιδιαίτερου γραφείου αυτού.

 

12. Έως την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 43 για τα Συμβόλαια Απόδοσης Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, τα πρόσωπα που διορίζονται στις εν λόγω θέσεις ασκούν τα καθήκοντα τους, χωρίς την υποχρέωση υπογραφής τέτοιου συμβολαίου ή αξιολόγησης βάσει αυτού.

 

13. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους, να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανικές μονάδες αυτών, να προσδιορίζονται οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία τους. Εκκρεμείς κατά την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο έλεγχοι, επιθεωρήσεις και κάθε είδους έρευνες, ελεγκτικές, προανακριτικές και πειθαρχικές διαδικασίες και σχετικές με τις υποθέσεις αυτές διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, συνεχίζουν και εκτελούνται από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, από τα όργανα στα οποία αυτές έχουν ανατεθεί. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί με απόφασή του μεταβατικά στις οργανικές μονάδες αυτών, τους υπηρετούντες Προϊσταμένους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων ευθύνης υπερβαίνει τον αριθμό των υπηρετούντων Προϊσταμένων, ο οικείος Υπουργός επιλέγει και τοποθετεί Προϊσταμένους πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

14. Μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις Υπηρεσίες Συντονισμού του άρθρου 38 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί μεταβατικά, με απόφασή του, Προϊσταμένους ως εξής: (α) τους υπηρετούντες Προϊσταμένους υπηρεσιών, οι οποίες συγχωνεύονται στις Υπηρεσίες Συντονισμού ή (β) υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου.

 

15. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ή τα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων νοούνται από τη δημοσίευση του νόμου 4622/2019 τα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων κατά τα άρθρα 45 και επόμενα του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

16. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιαδήποτε θέση, στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και κατατάσσονται, με απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε ή απέσπασε, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3861/2010, στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 48 του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ήδη υπηρετούντες στα ως άνω γραφεία υπερβαίνουν τον αριθμό των συνεργατών που προβλέπεται στο άρθρο 46 για καθεμία από τις περιπτώσεις ιδιαίτερων γραφείων, διαπιστώνεται η λήξη της θητείας του υπεράριθμου προσωπικού, όπως αυτό προκύπτει από την κατάταξη του προηγούμενου εδαφίου, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Η λήξη της θητείας στα ως άνω γραφεία δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για το εν λόγω προσωπικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του παρόντος. Προσλήψεις, διορισμοί, αποσπάσεις ή αναθέσεις καθηκόντων στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και στην Προεδρία της Κυβέρνησης, διενεργούνται μέχρι την 31-08-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 63/2005. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στα ως άνω γραφεία πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του παρόντος. Ως προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, εφαρμόζεται το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτό ο αριθμός των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις υπηρεσίες που συναποτελούν την Προεδρία της Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη στις ως άνω υπηρεσίες. Όλα τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου, κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του νόμου 4354/2015, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

17. Εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του νόμου 4369/2016 αναστέλλονται χωρίς άλλη διατύπωση.

 

18. Αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων που εκδόθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος, νοούνται εφεξής ως αποσπάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.