Νόμος 4622/19 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Ελάχιστα προσόντα και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι καλύπτουν θέσεις συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων του άρθρου 46 του παρόντος με πρόσληψη σε θέσεις μετακλητών πρέπει να πληρούν τα εξής ελάχιστα προσόντα: (α) απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και κάθε τίτλου που προβλέπεται ως προσόν διορισμού για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και (β) καλή γνώση γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Σε κάθε περίπτωση πλήρωσης θέσης συνεργάτη με πρόσληψη σε ιδιαίτερα γραφεία απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για διορισμό. Πρόσληψη ή απόσπαση δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 46, εφόσον συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 76 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Η ύπαρξη των προσόντων και η μη ύπαρξη κωλύματος διορισμού ή απαγόρευσης διορισμού της προηγούμενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισμό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.

 

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την πρόσληψη των συνεργατών των ως άνω γραφείων έχουν υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσλαμβανόμενου προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των διευθυντών των ιδιαίτερων γραφείων και των συνεργατών σε αυτά, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτών, καθορίζονται από τις κείμενες περί μισθολογίου διατάξεις του νόμου 4354/2015, όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.