Νόμος 4369/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου Διαδικασία επιλογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 

Όπου στις οικείες διατάξεις των ως άνω νομικών προσώπων προβλέπονται θέσεις εκτελεστικών καθηκόντων, αυτές πληρούνται από μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 

Τα λοιπά μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ως άνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3, πλην ενός μέλους του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οποίου η επιλογή και ο ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

 

β) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 

Όπου στις οικείες διατάξεις των ως άνω νομικών προσώπων προβλέπονται θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτές πληρούνται από μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

 

Τα λοιπά μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ως άνω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση επιλέγονται από το Μητρώο του άρθρου 1, καθώς και από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής των παραγράφων 2 και 3, πλην ενός μέλους του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οποίου η επιλογή και ο ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

 

Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις προβλέπεται επιλογή αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 και δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν το αποφασίζον όργανο κρίνει κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.

 

2. Η επιλογή των υποψηφίων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, πλην του μέλους που η επιλογή του ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου, πραγματοποιείται, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού επί 10 ημέρες τουλάχιστον. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τον τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων και των εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και πίνακα με τον διπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις λοιπών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεωτικά μεταξύ των περιλαμβανομένων στην εισήγηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων και ο διορισμός διενεργείται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, ιδίως, τα τυπικά προσόντα τους, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της θέσης που προκηρύσσεται και την προηγούμενη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον ο τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων για κάθε προς πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό υποψηφίων που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια.

 

3. Για τους διορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7.

 

4. Ειδικά τα όργανα διοίκησης φορέων ειδικού καλλιτεχνικού, πολιτιστικού και αθλητικού σκοπού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεχίζουν να ορίζονται ή να υποδεικνύονται σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. Οι θέσεις των Καλλιτεχνικών Διευθυντών, καθώς και οι θέσεις με αρμοδιότητες ειδικού πολιτιστικού σκοπού Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών των ανωτέρω φορέων μπορεί να πληρούνται με διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης ή δημόσιας διεθνούς πρόσκλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα για την προκηρυσσόμενη θέση ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Ο ορισμός του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.