Νόμος 4622/19 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Οργάνωση και λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε μέλος της Κυβέρνησης, πλην του Πρωθυπουργού, για κάθε Υφυπουργό, για κάθε Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, λειτουργεί ιδιαίτερο γραφείο το οποίο τους επικουρεί στο έργο τους. Τα ιδιαίτερα γραφεία αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε εκείνον, για την επικουρία του οποίου λειτουργούν.

 

2. Η πράξη διορισμού των προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος συνιστά αυτοδικαίως πράξη σύστασης ιδιαίτερου γραφείου και των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου. Τα ιδιαίτερα γραφεία καταργούνται αυτοδικαίως με την παύση των προσώπων τα οποία επικουρούν. Η υπηρεσία του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα.

 

3. Στις αρμοδιότητες των ιδιαίτερων γραφείων του παρόντος άρθρου ανήκουν μεταξύ άλλων:

 

(α) η μελέτη θεμάτων και η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης,

(β) η επιμέλεια της αλληλογραφίας,

(γ) η τήρηση του προσωπικού πρωτοκόλλου,

(δ) η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία με βουλευτές, πολίτες, εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και

(ε) η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών υποχρεώσεων.

 

4. Σε κάθε ιδιαίτερο γραφείο, πλην των ιδιαίτερων γραφείων Ειδικών Γραμματέων, προΐσταται διευθυντής. Ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσοι υπηρετούν σε αυτό και φροντίζει για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του ιδιαίτερου γραφείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

5. Οι διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου ούτε έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής των υπηρεσιών αυτών.

 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των ιδιαίτερων γραφείων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, όπου ασκεί τα καθήκοντά του εκείνος τον οποίο επικουρούν ή τον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης όταν πρόκειται για τα ιδιαίτερα γραφεία των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών Επικρατείας, των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό και των Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων που υπάγονται σε αυτούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.