Νόμος 4369/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις - Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως τις 31-07-2016 τίθεται σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 3. Το κριτήριο αξιολόγησης για την ένταξη στο Μητρώο, όπως περιγράφεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εφαρμόζεται μετά την παρέλευση 2 αξιολογικών περιόδων η δε αδυναμία εφαρμογής του δεν αποτελεί λόγο μη λειτουργίας του Μητρώου.

 

Έως τις 30-09-2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέσεις του άρθρου 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Έως τις 30-06-2018 ολοκληρώνεται η πλήρωση όλων των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και η πλήρωση όλων των θέσεων των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων της παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016), με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 240 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

1Α. Οι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, προϊστάμενοι Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την τοποθέτηση των επιλεγμένων στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί κατά την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων. Σε περίπτωση κένωσης με οποιονδήποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, προϊσταμένου Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος, αυτή πληρούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους ή την κατάργηση της θέσης τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγμένων στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 συμπέσουν χρονικά με τις θητείες των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, προϊσταμένων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, οι αρμοδιότητες των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση του πολιτικού συντονισμού και στην αποτελεσματική υιοθέτηση της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 240 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 77 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010), 16 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε.2-7 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες στις θέσεις του άρθρου 8 εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση κένωσης των ως άνω θέσεων με οποιονδήποτε τρόπο πριν την 31-12-2018, αυτές πληρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους. Από την 01-01-2019 και εφεξής, σε περίπτωση κένωσης των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 καθ' οιονδήποτε τρόπο, η πλήρωσή τους διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσονται εντός 2 μηνών από την κένωσή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31-12-2018. Θητείες που λήγουν παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 159 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

4. Οι διατάξεις που διέπουν τις θέσεις των Γενικών Γραμματέων που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραμματειών, παραμένουν σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

5. Από τις διατάξεις του Μέρους Α' του παρόντος εξαιρούνται κατά περίπτωση Γενικοί και Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς καθώς και οι γενικές και κατά περίπτωση ειδικές γραμματείες και οι προϊστάμενοι αυτών των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (τομέας Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 240 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.