Νόμος 4622/19 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διαδικασία στελέχωσης ιδιαίτερων γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρωση των θέσεων των συνεργατών γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:

 

(α) με πράξη πρόσληψης την οποία υπογράφει το αρμόδιο για το διορισμό όργανο. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

(β) στην περίπτωση απόσπασης, με κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του αρμόδιου Υπουργού προέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Με τις ως άνω πράξεις ή αποφάσεις καθορίζονται οι θέσεις που καλύπτουν οι υπάλληλοι, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο εντάσσονται μαζί με τυχόν επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλες παροχές. Προκειμένου για μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων απαιτείται πάντοτε άδεια της οικείας Συγκλήτου.

 

3. Οι αποσπάσεις συνεργατών στα ιδιαίτερα γραφεία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις για όσο χρόνο ο συνεργάτης που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο ιδιαίτερο γραφείο.

 

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος συνεργάτης κατέχει οργανικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης συνεργάτη μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του οικείου Υπουργού. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον υπάλληλο του οποίου η σχέση εργασίας στο ιδιαίτερο γραφείο τερματίστηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.