Νόμος 4622/19 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Διαδικαστικές υποχρεώσεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 68 υποβάλλουν στην Προεδρία της Κυβέρνησης εντός 1 μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους δήλωση σχετικά με:

 

(α)α) όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που άσκησαν αυτοί και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες τους κατά την τελευταία τριετία,

(β)β) την τυχόν συμμετοχή αυτών και των συζύγων ή των συμβιούντων τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, υπό οποιαδήποτε μορφή,

(γ)γ) αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης τελευταίας τριετίας εφόσον είναι ήδη υπόχρεα, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, της αρχικής δήλωσης,

(δ)δ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα των ιδίων ή των συζύγων ή συμβιούντων τους, αμειβόμενη ή μη, που δύναται, κατά την κρίση τους, να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των ανατιθέμενων καθηκόντων τους,

(ε)ε) αντίγραφο ποινικού Μητρώου, και

(στ)στ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των περιορισμών και υποχρεώσεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και της αρμοδιότητας της Επιτροπής Δεοντολογίας και δήλωση παραίτησης από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης των αποφάσεών της.

 

2. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 οφείλουν να δηλώνουν στην Προεδρία της Κυβέρνησης:

 

(α) κάθε μεταγενεστέρως ανακύπτουσα σύγκρουση συμφερόντων, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του παρόντος ευθύς ως λάβουν γνώση αυτής,

 

(β) εάν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή όχι, οποτεδήποτε τους ζητηθεί.

 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του παρόντος, οι αρμοδιότητες ως προς τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση ασκούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναπλήρωσης.

 

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.