Νόμος 4622/19 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Λοιπά υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης που επιλέγονται με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και του λοιπού προσωπικού δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αυτής, για το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό συμβούλιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Το υπηρεσιακό συμβούλιο του προηγούμενου εδαφίου αποτελείται από έναν εκ των Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως Πρόεδρο, έναν Σύμβουλο και έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως μέλη, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού για θητεία 2 ετών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, τα οποία είναι,ένας εκ των λοιπών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως αναπληρωτής του Προέδρου και πάρεδροι ή δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό συμβούλιο, αντί του Γενικού Γραμματέα, καθήκοντα Προέδρου ασκεί Σύμβουλος της Επικρατείας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της παραγράφου 1 για θητεία 2 ετών, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

3. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

 

4. Εισηγητής για τα θέματα του ως άνω προσωπικού ορίζεται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού Διεύθυνσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.