Νόμος 4622/19 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς τοποθετούνται πρόσωπα τα οποία διαθέτουν κατ' ελάχιστον:

 

(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

 

(β) πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

(γ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων σε δημοσίους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίους λειτουργούς, καθώς και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημοσίου τομέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.

 

2. Στην περίπτωση διορισμού ή ανάθεσης καθηκόντων της παραγράφου 1, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται σε θέση μετακλητού Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική δημόσια υπηρεσία. Σε περίπτωση αποχώρησης των ως άνω προσώπων από τις θέσεις τους, επανέρχονται αυτοδίκαια στη θέση που κατείχαν.

 

3. Οι Γενικοί Γραμματείς, με απόφασή τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να:

 

(α) μεταβιβάζουν αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων των οποίων προΐστανται,

 

(β) μπορούν να συστήνουν με απόφασή τους επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση έργου συναφούς με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται. Με την απόφαση αυτή μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στο άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 δύναται να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση των επιτροπών ή ομάδων αυτών με κοινή απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα που έχει την αρμοδιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής,

 

(γ) αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη μελετών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, που σχετίζονται με το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας.

 

4. Η θητεία των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων λήγει υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) σε περίπτωση παραίτησης,

 

(β) εάν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή εάν του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007),

 

(γ) εάν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, αδικήματα,

 

(δ) εάν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

 

(ε) εάν τεθεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),

 

(στ) σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής,

 

(η) σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 70 έως 72 του παρόντος νόμου ή

 

(θ) στις περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης ή διάσπασης της Γενικής Γραμματείας στην οποία προΐσταται.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 44 ισχύουν και για τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

6. Ελλείποντος, απόντος ή κωλυόμενου Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου δύναται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση, να ανατίθεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του ιδίου Υπουργείου η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αναφορικά με τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων διενεργείται υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με απόφαση του Πρωθυπουργού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.