Νόμος 3054/02 - Άρθρο 15a

Άρθρο 15Α: Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μείγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929). Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο καύσιμο και το προϊόν διύλισης αργού πετρελαίου.

 

2. Η ανάμειξη των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται με ευθύνη των κατόχων Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, στις εγκαταστάσεις τους.

 

3. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας και άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πωλήσεων, όταν τα ποσοστά βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα πετρελαιοειδών υπερβαίνουν το 10% κατ' όγκο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

4. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται, κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου), καθώς και το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο μείγμα καυσίμου το οποίο οφείλουν να διασφαλίζουν οι υπόχρεοι της ανάμειξης. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ λαμβάνονται υπόψη:

 

α)α) το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου,

 

α)β) η εκτίμηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος.

 

Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, συγκροτούνται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου αποτελείται από δύο εκπροσώπους από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Έργο της Επιτροπής είναι:

 

β)α) ο έλεγχος τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, ο υπολογισμός των κατανεμομένων ποσοτήτων ανά δικαιούχο της κατανομής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 6 και η σχετική γνωμοδότηση, καθώς και

 

β)β) η γνωμοδότηση επί ανακατανομών σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις α)α' και δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7.

 

γ) Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Έργο της Επιτροπής αυτής είναι, η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί τυχόν αιτήσεων θεραπείας, που υποβάλλονται σε αυτόν μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων α)α, β)β και γ)γ της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.

 

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 1.Α)στ και 1.Β)στ του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ1/Α/2497/2013 Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει (ΦΕΚ 253/Β/2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής της παραγράφου 4 και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικό έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη και βάμβακα σπόρο, που παράγονται στην ελληνική επικράτεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 31η Δεκεμβρίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου της παραγράφου 4, καθορίζονται:

 

α)α) οι δικαιούχοι της κατανομής της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος και η αντιστοιχούσα σε αυτούς ποσότητα της ετήσιας κατανομής,

 

β)β) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην ετήσιο κατανομή,

 

γ)γ) το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο προς τους υπόχρεους της ανάμειξης,

 

δ)δ) ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους, και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Οι δικαιούχοι της κατανομής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ. και οι υπόχρεοι ανάμειξης να τις παραλαμβάνουν, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση κατανομής της περίπτωσης α'. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της περίπτωσης αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση κατανομής.

 

γ) Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της κατανάλωσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 4, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αυξάνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό η συνολική κατανεμηθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή.

 

Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι ανάμειξης οφείλουν να παραλαμβάνουν, να αναμιγνύουν με πετρέλαιο κίνησης και να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους της κατανομής, αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 4.

 

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή:

 

α)α) η ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, σε περίπτωση που αφαιρεθούν, για οποιονδήποτε λόγο, μέρος ή το σύνολο της κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχο της κατανομής,

 

β)β) η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου,

 

γ)γ) η μείωση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυτό δικαιολογείται από σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4, η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία,

 

δ)δ) η αποδοχή, εν όλω ή εν μέρει, ή η απόρριψη αιτήσεων θεραπείας της παραγράφου 4 του παρόντος, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, και η τυχόν ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή.

 

ε) Σε περίπτωση που η κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α', σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για το (νέο) έτος Ν, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, (του προηγούμενου του έτους Ν) η περίοδος κατανομής για το έτος Ν-1 παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου αυτού και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της κατανομής του έτους Ν-1 που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής του έτους Ν-1, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

 

α)α) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή του έτους Ν-1 και

 

β)β) το ποσοστό ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να ισούται με το καθοριζόμενο στην απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 4.

 

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση κατανομής του έτους Ν-1,

 

Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν ανά τους δικαιούχους στο χρονικό διάστημα της παράτασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, συμψηφίζονται με τις ποσότητες της κατανομής του έτους Ν.

 

στ) Ειδικά για την κατανομή έτους 2011, η περίοδος κατανομής παρατείνεται μέχρι την 31-12-2012. Στο χρονικά διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της κατανομής έτους 2011 που απαιτούνται για το χρονικά διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2011, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

 

α)α) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή έτους 2011 και

 

β)β) το ποσοστά ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να είναι 6,5% κατ' όγκο.

 

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην υπ' αριθμόν Δ1/Α/23603/21-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2432/Β/2011) όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

8. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που καθορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες προσφέρονται από τους δικαιούχους της κατανομής και προορίζονται για ανάμειξη με πετρέλαιο κίνησης, παραλαμβάνονται υποχρεωτικά, αναμειγνύονται και διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης. Οι τελευταίοι υποχρεούνται να προμηθεύονται ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχους κατανομής που αντιστοιχεί σε ίδιο ποσοστό ανάμειξης με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ποσότητας που απορροφούν οι κάτοχοι άδειας διύλισης. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής της παραγράφου 7.

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών υποχρεούνται να διαθέτουν τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, σε κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και άδειας λιανικής εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3)α του άρθρου 7 και σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας τις ποσότητες αυτές, εφόσον τους παραδίδονται σε μείγμα μέχρι το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να συγκροτούνται μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια ελέγχων στους δικαιούχους και υπόχρεους της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 και στους υπόχρεους της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 

Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να επιβληθούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους και οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7,

β) μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής του οικείου έτους,

γ) απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες κατανομής,

δ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.

 

10. α) Από 01-01-2019 η βενζίνη, της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται με τις αποφάσεις 316/2010/2012 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 501/Β/2012) και 147/2015/2016 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 293/Β/2016) και η οποία καταναλώνεται εγχώρια στα οχήματα που καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές, περιέχει υποχρεωτικά αυτούσια βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.

 

Το ποσοστό της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3.3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη.

 

Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων με βενζίνη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασμού του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.

 

Για την ανάμειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 32Ζ, 32Η και 32Θ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

Για τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του Παραρτήματος 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος και την απόφαση του άρθρου 32Η του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006). Για τον σκοπό του ελέγχου οι υπόχρεοι της περίπτωσης β' αποστέλλουν επιπλέον στοιχεία, εφόσον τους ζητηθούν.

 

β) Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου είναι:

 

α)α) οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση,

 

β)β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α', εφόσον πραγματοποιούν εγχώριες παραλαβές ή εισαγωγές, σύμφωνα με το στοιχείο 4 του άρθρου 3, βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης της περίπτωσης α' και την οποία διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση.

 

Για τη διάθεση του τελικού μείγματος βενζίνης στην τελική κατανάλωση απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης το οποίο πιστοποιεί ότι το τελικό προϊόν πληροί τις προδιαγραφές για τη βενζίνη σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α'.

 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται με ευθύνη του υπόχρεου ανάμειξης από φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025. Το ανωτέρω πιστοποιητικό απαιτείται για την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.

 

γ) Η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μετουσίωση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) και του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001).

 

Οι υπόχρεοι ανάμιξης της περίπτωσης β' παραλαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοκαυσίμου από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α.

 

Η αποθήκευση και διακίνηση της βιοαιθανόλης και του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη γίνεται σύμφωνα με τη οίκοθεν Δ3/Α/15225/2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο: Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων. (ΦΕΚ 2055/Β/2013).

 

δ) Στους υπόχρεους ανάμειξης, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17.

 

Ειδικά για την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) και το νόμο [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

11. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να καθορίζονται ζητήματα παραγωγής και διάθεσης στην ελληνική επικράτεια, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης.

 

Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει λάβει έγκριση κατανομής ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει αυτές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών θεσπίζεται πλαίσιο για την περαιτέρω προώθηση των βιοκαυσίμων, στην οποία ορίζονται τα προϊόντα αυτούσια ή σε μείγματα, το ποσοστό ανάμειξης, η διαδικασία και τα κίνητρα για την παραγωγή, τη διάθεση και την κατανάλωση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με ίδια απόφαση, σε ειδικές περιπτώσεις και πέραν της διαδικασίας των παραγράφων 4 - 9, είναι δυνατόν να καθορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό ανάμειξης αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον αυτό είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 15Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.