Νόμος 4602/19 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2308/1995 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 μετά τη λέξη αποστέλλει προστίθενται οι λέξεις ατελώς και χωρίς καταβολή δικαιωμάτων παγίων ή αναλογικών.

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης, καθώς επίσης και για τα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως εξής:}

 

γ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Φορέα προβλέπεται η ανάρτηση των υπομνημάτων αυτών στην ιστοσελίδα του, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ' αυτήν των ενδιαφερόμενων.}

 

δ) Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

 

{Άρθρο 6Α

 

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν.

 

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 2 μηνών, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι 4 μήνες.

 

4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος και η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσης. Με απόφαση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο (εφεξής Φορέας) μπορεί, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, να εξειδικεύεται περαιτέρω η έννοια του πρόδηλου σφάλματος.

 

5. Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, ορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.

 

6. Με απόφαση του Φορέα επιτρέπεται η παράταση μέχρι 2 μήνες είτε μόνου του χρόνου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε μόνης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.

 

7. Οι αιτήσεις μπορεί να αφορούν, είτε τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, όπως θέση, όρια, εμβαδόν, του ακινήτου, είτε τη διόρθωση στοιχείων εγγραφής του κτηματολογικού πίνακα.

 

8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για κάθε αίτηση, το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Φορέα μπορεί να προβλέπεται η ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Φορέα, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ' αυτήν των ενδιαφερόμενων.

 

9. Αν η αποδοχή της αίτησης επιφέρει, είτε διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της ζώνης κανονισμού ορίων και, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά, εκτός της αποδεκτής απόκλισης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13Α του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), είτε αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, η ως άνω έκθεση γνωστοποιείται με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης με κάθε πρόσφορο μέσο στον ή στους θιγόμενους ιδιοκτήτες και ορίζεται προθεσμία 30 ημερών, μέσα στην οποία οι θιγόμενοι, είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν συνιστά άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους με την προτεινόμενη διόρθωση προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία. Αν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλουν την έγγραφη αντίρρησή τους εμπρόθεσμα, το Γραφείο Κτηματογράφησης διαβιβάζει την αίτηση διόρθωσης, την έκθεσή του, τις απόψεις των θιγομένων και όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές του άρθρου 7Α του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις διορθώσεις.

 

10. Το Γραφείο Κτηματογράφησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι για λόγους πληρότητας και ορθότητας των κτηματολογικών στοιχείων επιβάλλεται να προβεί σε οίκοθεν διορθώσεις, συντάσσει υποχρεωτικά τη σχετική έκθεση, η οποία μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

 

11. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου 8 ρυθμίζονται με απόφαση του Φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, με αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της πληρότητας και της ορθότητας των τελικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από την επιτροπή του άρθρου 7Α συγκεκριμένων υποθέσεων, που αφορούν ιδίως εκτεταμένες μεταβολές των κτηματολογικών στοιχείων, για τις οποίες είτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης, είτε όχι, μπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την εξέταση των υποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει υποχρεωτικά την έκθεση της παραγράφου 8 του άρθρου 6Α, η οποία γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος.

 

13. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, στις οποίες διενεργείται, είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 15649/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 923/Β/2016) είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 49439/2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2362/Β/2013).}

 

ε) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το υπόμνημα του Γραφείου Κτηματογράφησης επί των ενστάσεων μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του παρόντος.}

 

στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η Επιτροπή μπορεί, δια του γραμματέα της, να καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννομο συμφέρον. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται, είτε αυτοπροσώπως, είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.}

 

ζ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

 

{Άρθρο 7Α

 

1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα συστήνονται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης και στην έδρα των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα. Κάθε Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους:

 

α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως Πρόεδρο με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας - δηλαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, είτε από έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, είτε από έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νομικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε από έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο,

 

β) έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο,

 

γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νομικών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.

 

Γραμματέας της Επιτροπής μπορεί να ορισθεί υπάλληλος του Φορέα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

2. Ο κατά την παράγραφο 1 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Φορέα. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπρόθεσμα μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' Εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών, είτε συμβολαιογράφος, με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών, πρέπει να είναι ένας Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός με πενταετή υπηρεσία και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Με απόφαση του Φορέα και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, ρυθμίζονται η αρμοδιότητα της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Η Επιτροπή πιθανολογεί τη βασιμότητα των αντιρρήσεων που της υποβάλλονται αξιολογώντας: α) τα έγγραφα που προσκομίζουν προαποδεικτικώς τα μέρη στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, β) τις πληροφορίες που αυτό έχει υποχρέωση να της παρέχει. Η Επιτροπή μπορεί, δια του γραμματέα της, αν το κρίνει αναγκαίο, να καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννομο συμφέρον. Η Επιτροπή μπορεί και αυτεπαγγέλτως να αναζητήσει από δημόσιες αρχές (κρατικές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) ή και από τρίτους όλα τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τον σχηματισμό της κρίσης της. Η άρνηση ενδιαφερομένου να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο που ζήτησε η Επιτροπή εκτιμάται ελεύθερα. Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την παράδοση σε αυτήν από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των φακέλων των υποθέσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες με απόφαση του Φορέα. Δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραπομπή στην έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης.

 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, με αιτιολογημένη απόφασή του, κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει σφάλμα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της Επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της, ή, αν η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή για επανεξέταση ή για συμπλήρωση της αιτιολογίας.}

 

η) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του παρόντος μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νόμου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως, σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών σε κτηματογραφούμενες περιοχές και εφόσον αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.