Νόμος 3852/10 - Άρθρο 223

Άρθρο 223: Συμβούλιο Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Συμβούλιο Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελείται από τους 7 Επόπτες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

2. Το Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του μεταξύ των μελών του για θητεία 2 ετών.

 

3. Έργο του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός του έργου των Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του σχετικά με ζητήματα που αναφύονται κατά την άσκηση της κρατικής εποπτείας, καθώς και η από κοινού αντιμετώπιση μείζονος σπουδαιότητας ζητημάτων εποπτείας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου έχουν εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τα μέλη του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

5. Το Συμβούλιο Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εισηγείται στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό την υποβολή ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

6. Διοικητική υποστήριξη στο Συμβούλιο Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 114 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.