Νόμος 4555/18 - Άρθρο 186

Άρθρο 186: Κριτήρια κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Κριτήρια κατανομής αποτελούν ιδίως:

 

α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,

 

β) το μήκος του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου,

 

γ) η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του νόμου 3852/2010, με ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτικότητα και την ορεινότητα,

 

δ) το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών,

 

ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,

 

στ) οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση,

 

ζ) οι κλιματολογικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,

 

η) το επίπεδο των βασικών υποδομών του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως λιμένες, συγκοινωνίες, ιδιόκτητα κτίρια, σχολικές και αθλητικές υποδομές,

 

θ) το ποσοστό ανεργίας στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

ι) η χωρική έκταση του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

ι)α) το επίπεδο του παραγόμενου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ως ποσοστού του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας.

 

6. Η κατανομή των εσόδων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

Κατά την κατανομή μπορεί, ύστερα από αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης ή του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, να παρακρατούνται οφειλές των δήμων, που προέρχονται από κατανάλωση νερού και διαχείριση απορριμμάτων και να αποδίδονται στα ως άνω νομικά πρόσωπα, ύστερα από διαπίστωση του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.}

 

2. H παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων. Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωση α' της παραγράφου 1 διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατά έτος, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων αυτών, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 229 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.