Νόμος 4555/18 - Άρθρο 277

Άρθρο 277


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ανεξάρτητες Αρχές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ο διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δύναται να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.