Νόμος 4512/18 - Άρθρο 354

Άρθρο 354: Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 10 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3887/2010, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με κληρονομικό δικαίωμα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) καταργούνται.

 

3. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) καταργούνται για μερίσματα που καταβάλλονται από την 01-01-2017 και μετά.

 

β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 εφαρμόζονται και σε ανώνυμες εταιρίες, που συνιστώνται από μετόχους των ΚΤΕΛ που δεν μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες.}

 

γ. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Με την πλειοψηφία και εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1, 2 ή περισσότερα ΚΤΕΛ δύνανται να συστήσουν μία ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 7.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3201/2003 (ΦΕΚ 282/Α/2003) καταργούνται.

 

5.α. Η παράγραφος Α' και η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου Β' του άρθρου 43 και οι παράγραφος Α, οι υποπαράγραφοι 1 και 3 της παραγράφου Β' του άρθρου 44 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καταργούνται.

 

β. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου Β του άρθρου 43 του νόμου 4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για μία πενταετία από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ') που εγκαθίστανται σε κτίρια στην περιοχή Γεράνι, η οποία ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευριπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου.}

 

γ. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου Β' του άρθρου 44 του νόμου 4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ') που εγκαθίστανται σε κτίρια εντός της περιοχής Μεταξουργείο το οποίο ορίζεται από τους οδικούς άξονες Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου.}

 

6. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του νόμου 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, που κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 23Ε, 23ΣΤ, 23Ζ και 23Ι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995, συνεχίζουν να ισχύουν.}

 

β. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, που κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 23Ε έως και 23Ι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995, καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.