Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 23e

Άρθρο 23Ε


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανώνυμες εταιρείες που έχουν σκοπό την προώθηση και υλοποίηση κυρίως επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και σε ποσοστό τουλάχιστον 51% του χαρτοφυλακίου τους.

 

Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν ιδίως:

 

α) να ιδρύουν νέες επιχειρήσεις

 

β) να συμμετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών

 

γ) να παρέχουν εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων στις ανωτέρω επιχειρήσεις

 

δ) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα της αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια, μετατρέψιμα ή μη σε μετοχές.

 

3. Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1775/1988 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες.

 

4. Για την εφαρμογή του νόμου 1775/1988 οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 πρέπει να έχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.