Νόμος 1775/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κέρδη που πραγματοποιούν οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από την πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν, απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο εισοδήματος και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 15% της συνολικής επένδυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

2. Οι κάτοχοι ομολογιών των εταιριών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν φορολογούνται για το εισόδημα που προέρχεται από τόκους των αντίστοιχων ομολογιών.

 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει από κοινού με την εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας από επιχειρήσεις σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο, περίπτωση α' της παραγράφου 1, του άρθρου 1 έχει δικαίωμα να εκπέσει από τα εισοδήματα του τα πενήντα στα εκατό της συμμετοχής του. Η έκπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κάθε έτος τα 25% της συμμετοχής και τα 50% των ετήσιων συνολικών εισοδημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

4. Επιτρέπεται η σύναψη συμφωνίας μεταξύ εταιρίας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και προσώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ' αυτή, με την οποία θα καθορίζονται κατά προτίμηση όροι διανομής των μετοχών της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

5. Αν η εταιρία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δε συμμορφωθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού ή στους όρους της εγκριτικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 3, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή η ανακλητική απόφαση κοινοποιείται στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, ο οποίος επιβάλλει αναδρομικά με πράξη του όλα τα φορολογικά βάρη από τα οποία η εταιρία είχε απαλλαγεί σύμφωνα με αυτόν το νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 354 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.