Νόμος 3201/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κίνητρα για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού είναι:

 

α) Χρηματική αποζημίωση, για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίου. Η αποζημίωση είναι ίση προς την αντικειμενική αξία του κατεδαφιζόμενου κτιρίου, στην ο ποία συνυπολογίζεται, μόνον όταν η κατεδάφιση είναι μερική, και η αντίστοιχη αξία του οικοπέδου. Η ανωτέρω αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950) και τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 42/Α/1982) και προσαυξάνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

 

α)α) Οι δαπάνες κατεδάφισης, ανάπλασης και αναβάθμισης των κτισμάτων θεωρούνται για τις επιχειρήσεις επενδυτικές δαπάνες, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Για τις δαπάνες αυτές παρέχεται στην επιχείρηση φορολογική απαλλαγή σε ποσοστό 100%, η οποία εμφανίζεται στα βιβλία της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού υπό τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 27 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, όπως εκάστοτε ισχύει

 

β)β) Οι ανωτέρω δαπάνες, σε κάθε άλλη περίπτωση, βαρύνουν το Δημόσιο.

 

β) Η προσαύξηση της επιχορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά δέκα τοις εκατό (10%), σε περίπτωση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 354 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.