Νόμος 4389/16 - Άρθρο 169

Άρθρο 169


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του νόμου 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μονίμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, για τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού ως Πρόεδρο, ένα Σύμβουλο και έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θητεία 2 ετών.

 

β. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου.

 

Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα ορίζεται Γενικός Γραμματέας άλλης Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου.

 

Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών μελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού.

 

γ. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου με τον αναπληρωτή του,ορίζονται με την ως άνω απόφαση, μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.

 

δ. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, αντί του Γενικού Γραμματέα, προεδρεύει Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με όμοια απόφαση, για θητεία 2 ετών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ε. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δημοσίου.

 

στ. Εισηγητής για τα θέματα του ως άνω προσωπικού ορίζεται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, προϊστάμενος άλλου γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.