Νόμος 4278/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας και ο Πίνακας Οργάνωσης και Υλικού της Υπηρεσίας Φάρων, όπου καθορίζονται θέματα οργάνωσης, στελέχωσής της και λειτουργίας της, η κατανομή, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της, καταργούνται ή ιδρύονται Κλιμάκια της Υπηρεσίας Φάρων και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

2. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων, μετά από γνώμη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας που διατυπώνεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών, ιδρύονται, αντικαθίστανται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί.

 

Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη της κατά τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας δεν διατυπωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, η απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός και η διάρκεια λειτουργίας τους, καθώς και ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ειδικές πολεοδομικές διατάξεις για τα ακίνητα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας, με τις οποίες καθορίζονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για θέματα του φωτισμού και της λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συνδρομής των λιμενικών αρχών σε θέματα εποπτείας και επιθεώρησης πυρσών, οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των φαροφυλάκων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση και θέση σε εφαρμογή του παρόντος και ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων, ρυθμίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες καταβολής των δαπανών που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως και 11.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η άσκηση του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερομένων, η είσπραξη και η διάθεση του προστίμου και κάθε σχετικό θέμα.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης φανών και φωτοσημαντήρων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων και εισήγηση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του Πολεμικού Ναυτικού, καθορίζεται η διαδικασία της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων και των προϋποθέσεων ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 20.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την κατάργηση των ΓΥΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 44.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.