Νόμος 4278/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραβάσεις σχετικά με τη φωτοσήμανση κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 βεβαιώνονται από όργανα της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις παραβάσεων, ο προϊστάμενος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής:

 

α. Ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία Φάρων.

 

β. Απαγορεύει αμέσως τη συνέχιση του υπό κατασκευή έργου.

 

γ. Καλεί τον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό του να εκπληρώσει αμελλητί τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Αν αυτός δεν συμμορφωθεί:

 

(α)α) Η Υπηρεσία Φάρων αναλαμβάνει αμέσως την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τον κατάλληλο φωτισμό του υπό κατασκευή έργου ή του ναυαγίου.

 

(β)β) Με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής επιβάλλεται στον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πενταπλάσιο ή μεγαλύτερο από το επταπλάσιο του ποσού που δαπανήθηκε για τις ενέργειες της προηγουμένης υποπερίπτωσης. Τα ποσά που εισπράττονται από τα εν λόγω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.