Νόμος 4272/14 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Έδρα της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος ορίζονται τα ακόλουθα:

 

1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα,

2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα,

4ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και

5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του νόμου 3252/2004 προστίθενται δύο επιπλέον σκοποί της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος ως εξής:

 

{20. Η διοργάνωση, εποπτεία και μοριοδότηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

 

21. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης), με τη δημιουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διαρθρώνεται σε κεντρική Διοίκηση με έδρα την Αθήνα και Περιφερειακά Τμήματα, όπως αυτά ορίζονται με τις έδρες τους στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η νέα περιφερειακή διάρθρωση της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος, όπως περιγράφεται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, τίθεται σε ισχύ μετά τις αμέσως προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος, την ευθύνη για τη διενέργεια των οποίων φέρει αποκλειστικώς το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

5. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3252/2004 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.}

 

6. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι αυτών.}

 

7. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3252/2004 απαλείφεται η φράση του πλειοψηφούντος συνδυασμού.

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκλεγμένους αντιπροσώπους 15 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.}

 

9. Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 3252/2004 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.}

 

10. Το εδάφιο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι αυτών.}

 

11. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στον αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.}

 

12. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του νόμου 3252/2004, η φράση 8 ημέρες αντικαθίσταται από τη φράση 12 ημέρες.

 

13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3252/2004 απαλείφεται η φράση και των Αντιπροσώπων.

 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.}

 

15. Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.}

 

16. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του νόμου 3252/2004 απαλείφεται η φράση συνδυασμούς και τους μεμονωμένους.

 

17. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 17 του νόμου 3252/2004 η φράση στον Περιφερειακό Διευθυντή αντικαθίσταται από τη φράση στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

18. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 3252/2004 η φράση ο πλειοψηφών του πλειοψηφούντος συνδυασμού αντικαθίσταται από τη φράση ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 

19. Στο τέλος της περίπτωσης Β' του άρθρου 26 του νόμου 3252/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

20. Η παράγραφος 7 του άρθρου 28 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία και δεν εμφανιστεί ο νοσηλευτής που διώκεται πειθαρχικά. Στην κλήση σε απολογία, η οποία επιδίδεται με απόδειξη, περιγράφεται σαφώς το αποδιδόμενο παράπτωμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.