Νόμος 3252/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Περιφερειακό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται:

 

Α) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν έως 500 Μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία (πενταμελές).

 

Β) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν από 501 έως 1.500 Μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους (επταμελές).

 

Γ) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν από 1.501 έως 3.000 Μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους (εννεαμελές).

 

Δ) Για Περιφερειακά Τμήματα με πάνω από 3.001 Μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και έξι (6) Συμβούλους (ενδεκαμελές).

 

2. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επικύρωση της εκλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο πλειοψηφών σύμβουλος και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο αρχαιότερος βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος όπου ανήκει καλεί τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Αυτοί εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και αρκεί σχετική πλειοψηφία για την εκλογή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με την παράγραφο 18 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/3 των μελών του.

 

4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.

 

5. Το Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων ή περί άλλων σοβαρών θεμάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση. Για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους όσοι παρίστανται

 

6. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Διοικεί το Περιφερειακό Τμήμα.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος.
Ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος.
Ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

7. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.

 

8. Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό.

 

9. Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, λαμβάνουν άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους τεσσάρων (4) ημερών το μήνα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα Μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας δικαιούνται άδεια απουσίας δύο (2) ημερών το μήνα.

 

10. Τα Μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εφόσον διαμένουν έξω από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο και για την καταβολή της.

 

11. Τα Μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.