Νόμος 4272/14 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H παράγραφος 3 του άρθρου 40 του νόμου 4058/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

Τακτικά μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας είναι όλοι οι πτυχιούχοι Επισκέπτες Υγείας που είναι απόφοιτοι:

 

α) Τμημάτων Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

β) Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών Αδερφών και Νοσοκόμων (ΑΣΕΑΝ),

γ) Ανωτέρας Σχολής Αδερφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του ΠΙΚΠΑ,

δ) Ανωτέρας Σχολής Αδερφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

ε) των Σχολών / Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία επισκέπτη υγείας της ημεδαπής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση Κοινωνικής Υγείας.

 

Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ', δ', ε' και στ' Επισκέπτες Υγείας δικαιούνται να εγγραφούν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας.

 

Επισκέπτες / επισκέπτριες Υγείας που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν το επάγγελμα του Επισκέπτη / επισκέπτριας Υγείας στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Επίτιμα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της φροντίδας υγείας ή του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας, καθώς και Επισκέπτες Υγείας που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.}

 

2. Στο άρθρο 40 του νόμου 4058/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις προστίθενται παράγραφοι ως ακολούθως:

 

{7. α) Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του μη κερδοσκοπικού επαγγελματικού και επιστημονικού συλλόγου με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, εννεαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας.

 

β) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες έως ότου αναδειχθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας:

 

α)α) Την ενημέρωση των Επισκεπτών Υγείας της χώρας.

β)β) Την καταγραφή και εγγραφή των Επισκεπτών Υγείας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας.

γ)γ) Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

γ) Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.

 

δ) Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες από την υπηρεσία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.

 

ε) Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καταβάλλονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

 

στ) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μετά την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει σε αυτό το μητρώο και τα έσοδα του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας.

 

ζ) Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.

 

8. Στη Διοίκηση του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας συνιστώνται, κατά κλάδο, οι οργανικές θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

 

α)α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Οικονομικός, 1 θέση

β)β) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός, 1 θέση

γ)γ) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας, 2 θέσεις.

 

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις ανωτέρω θέσεις ορίζονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.}

 

3. Η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 9 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν προτάσεως του μη κερδοσκοπικού επαγγελματικού και επιστημονικού συλλόγου με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας, οι ειδικότεροι σκοποί του Συλλόγου, καθώς και περαιτέρω σκοποί αυτού, ο τρόπος εγγραφής των μελών του και η καταβαλλόμενη από τα μέλη εισφορά, οι πόροι του Συλλόγου, τα όργανα διοίκησής του, η θητεία των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, ο τρόπος εκλογής των μελών σε αυτά, η σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι πειθαρχικές ποινές που αυτό θα επιβάλει, πρόσθετα προσόντα διορισμού που θα απαιτούνται για κάθε θέση προσωπικού και οι αρμοδιότητες αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας, τροποποιείται δε με όμοια απόφαση, κατόπιν εισηγήσεως της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Επισκεπτών/τριών Υγείας που συντάσσεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Με όμοια απόφαση κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του Κώδικα, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.