Νόμος 3252/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας με σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα από την εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειακών Τμημάτων.

 

2. Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκλεγμένους αντιπροσώπους 15 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

 

4. Όσα από τα Μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας στον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ψηφοφορία (και εκτίθενται σε ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο).

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2011), με την παράγραφο 9 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

5. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, η οποία γνωστοποιείται κατάλληλα.

 

6. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενεργείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των Πολιτικών Δικαστηρίων, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής, και δύο Μέλη που κληρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας μεταξύ των μελών που δεν είναι υποψήφιοι. Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι αυτών.

 

Ο ορισμός της εφορευτικής επιτροπής γίνεται τρεις (3) ημέρες πριν από τις εκλογές. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, καθώς και το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης, συνδράμουν την εφορευτική επιτροπή για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Η αδικαιολόγητη άρνηση μελών που κληρώθηκαν να συμμετέχουν στην εφορευτική επιτροπή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2011), με την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

7. Κατά την εκλογή, η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει

 

8. Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό ψηφοφορίας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό ψηφοφορίας υπογράφεται από όλα τα Μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

 

Σε κάθε περίπτωση για την εγκυρότητα του αρκεί η υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2011).

 

9. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στον αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2011) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.