Νόμος 3252/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εκλογή Αντιπροσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος γίνεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων συγχρόνως με την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων. Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλέγεται μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και αντιπρόσωπος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν αντιπρόσωποι, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Περιφερειακό Τμήμα του οποίου είναι Μέλη, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

2. Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Περιφερειακό Τμήμα και να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

 

3. Οι εκλογές διεξάγονται υπό την ευθύνη πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των Πολιτικών Δικαστηρίων, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής και τέσσερα Μέλη, τα οποία ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με κλήρωση ανάμεσα στα μη υποψήφια Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος, δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι αυτών. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την ψηφοφορία, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό Ψηφοφορίας. Το Πρακτικό Ψηφοφορίας υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σε κάθε δε περίπτωση για την εγκυρότητα του αρκεί η υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

4. Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα εκλογής έχουν τα Μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων.

 

Οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμηση τους με αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των εγγεγραμμένων, διαιρούμενο με τον αριθμό 50.

 

Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Για την κατανομή των εδρών λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος, εκλέγεται, αν λάβει αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τους αντιπροσώπους που του ανήκουν, εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. Ο αριθμός αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμεται στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 

Για την πρώτη εφαρμογή από τη δημοσίευση του παρόντος, τα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές οργάνων του παρόντος νόμου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 53 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

5. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με μυστική Ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

6. Στα Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν περισσότερα από 500 Μέλη η εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων τους γίνεται σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ψηφίζουν μέχρι 500 νοσηλευτές. Η εκλογή στα Τμήματα αυτά μπορεί να διεξάγεται για δύο συνεχείς ημέρες. Σαν εκλογικά τμήματα μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού Τμήματος νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλα οικήματα, καθώς και δημόσια κτίρια που είναι κατάλληλα για αυτόν το σκοπό μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα και καθορίζονται με αλφαβητική σειρά οι εκλογείς κάθε εκλογικού τμήματος, καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας. Η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα Μέλη με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος και τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.

 

7. Στις περιπτώσεις όπου οι εκλογές γίνονται κατά τμήματα σε κάθε τμήμα ορίζεται με κλήρωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο τριμελής εφορευτική επιτροπή ανάμεσα στα Μέλη που δεν είναι υποψήφιοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των Πολιτικών Δικαστηρίων και τέσσερα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος που κληρώνονται ανάμεσα στους μη υποψηφίους.

 

8. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των τμημάτων μετά το τέλος της ψηφοφορίας διαβιβάζουν τα αποτελέσματα μαζί με τα σχετικό πρακτικά, καθώς και τις ενστάσεις επί του αποτελέσματος που τυχόν έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται σχετικά με τις ενστάσεις αυτές. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά από τον έλεγχο των αποτελεσμάτων προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγμένων με τη σύνταξη πρακτικού Ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά ψηφοφορίας στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση για την επικύρωσή τους.

 

9. Οι Αντιπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος υποχρεώνονται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν καλούνται για ενημέρωσή τους.

 

10. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων κατά τις ημέρες της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων βαρύνουν το Περιφερειακό Τμήμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.